I Vestfold og Telemark skal det bygges og vedlikeholdes for milliarder av kroner i årene fremover. Det er prosjekter i offentlig og privat regi. Statistisk Sentralbyrå og NHO anslår at Norge vil trenge mellom 70 000 og 100 000 fagarbeidere de neste 20 årene.

Vestfold og Telemark Frp mener at det ikke er en god løsning å skulle importere fagarbeidere fra utlandet. Vi bør faktisk utdanne dem selv!

Derfor er det viktig for Fremskrittspartiet med et yrkesfagløft. Vi trenge flere folk som går på jobb i kjeledress, og må derfor øke statusen til yrkesfagene.

Satset på allmennfag

Frp mener at et fagbrev er like bra som mastergrad!

I NHOs ferske kompetansebarometer melder norske bedrifter at de fortsatt har et stort kompetanseunderskudd. Tallene fra NHOs medlemsbedrifter viser også at behovet for fagarbeidere fortsatt er større enn for arbeidstakere med høyere utdanning.

Det har vært en tendens at fylkeskommunene har satset på allmennfagene i videregående skole fremfor å prioritere den noe dyrere yrkesfagopplæringen.

Noen ganger er det begrensninger i antall lærebedrifter som brukes mot flere yrkesfaglige skoleplasser.

Vestfold og Telemark Frp mener at det er behov for flere lærebedrifter. Det må stimuleres økonomisk til at det blir flere gode lærebedrifter som elevene kan fullføre den praktiske delen av utdanningen sin. Regjeringen har de siste årene økt lærling tilskuddene til bedriftene og søkertallene til yrkesfagene går nå opp, samt at flere fullfører en yrkesrettet videregående utdanning.

Bygges og vedlikeholdes av norske fagarbeidere

Ifølge foreløpige tall fra Utdanningsdirektoratet, øker antall lærekontrakter for tredje år på rad. Økningen på 2,5 prosent innebærer at 802 flere personer har fått godkjent lærekontrakt per 31. august i år, sammenlignet med samme tid i fjor.

Fremskrittspartiet i Regjering har styrket de yrkesrettede utdanningene med nesten 700 millioner. Vestfold og Telemark FrP støtter Regjeringen i arbeidet med å øke interessen for yrkesrettet utdanning og styrke statusen til yrkesfagene, samt å dyrke frem enda flere lærebedrifter. En gjennomgang av teorifagene med vekt på at teorifagene skal ha størst mulig fokus på det faget man utdanner seg i, er etter mitt syn viktig for å få engasjerte og motiverte studenter.

Norge må i fremtiden bygges og vedlikeholdes av norske fagarbeidere!