Etter høring av planprogram har Bane NOR lagt til en korridor i Larvik, utvidet to korridorer i Sandefjord for å vurdere alternative linjer og har tilbudt kommunene også å utrede Jarlsbergkorridoren. Vi mener dette viser at vi lytter og tar lokaldemokratiet og medvirkningen på alvor.

LES OGSÅ: Slaget om jernbanen

Bane NORs oppgave er å planlegge og bygge moderne jernbaneanlegg, i tråd med de føringer og retningslinjer Stortinget, regjeringen og departementet har gitt oss. Jarlsbergkorridoren svarer dårligere på føringene enn øvrige korridorer. Bane NOR har likevel tilbudt å ta denne inn for å imøtegå kommunene. Det også et viktig poeng at det er først etter konsekvensutredningen at alle parter har et godt og tilstrekkelig beslutningsgrunnlag.

Ett av hovedargumentene fra kommunene har vært at Jarlsbergkorridoren må utredes nærmere for å avklare konsekvensene av denne. Dette må også gjelde for Nøtterøykorridoren. Vi utreder først og konkluderer etterpå.

LES OGSÅ: Ja til Nøtterøykorridoren

Nasjonale interesser

Jernbanen er et nasjonalt og regionalt tiltak med lokale konsekvenser, både positive og negative. Kommunene som planmyndighet har plikt til å ivareta både lokale, regionale og nasjonale behov i planarbeidet.

Hverken kommunene eller Bane NOR har det hele bildet av fordeler og ulemper ved de forskjellige korridorene i dag. Det er derfor vi skal i gang med en omfattende konsekvensutredning hvor alle korridorene utredes på lik linje.

Når kommunene ikke ønsker å utrede løsninger som ivaretar de nasjonale og regionale interessene har departementet åpnet for at Bane NOR kan be om statlig fastsatt planprogram.

LES OGSÅ: Bane Nor gjør alvor av truslene: Ber staten om å gripe inn i jernbanesaken

Ikke overkjøring

Dette er ikke å overkjøre lokaldemokratiet, slik Tønsbergs Blad skriver. Det er slik planprosessen er lagt opp etter plan- og bygningsloven for å sikre at nasjonale og regionale interesser også blir tatt hensyn til i planleggingen.

Vi har forsøkt å unngå en prosess med statlig fastsetting av planprogrammet. Fra februar til juni har vi brukt tiden på dialog med kommunene for å forsøke å komme til enighet. Det er blant annet diskutert ulike løsninger i Nøtterøykorridoren som bedre ivaretar båttrafikken gjennom kanalen. Vi mener dette igjen viser at vi vil ha en lokalt forankret prosess.

LES OGSÅ: Dundrende tog i stor fart gjennom barnevennlig strøk

Bane NOR ønsker fortsatt samarbeid og dialog med alle aktører for å finne løsninger for dobbeltsporet. Vi kommer derfor til å legge til rette for medvirkning og informasjon også fremover.