Gå til sidens hovedinnhold

Arbeidet i barnehagene har blitt mer krevende de siste årene

Artikkelen er over 3 år gammel

Barnehagene har flere småbarn, barna er lengre i barnehagen, vi har flere barn med svake norskferdigheter, og det er blitt satt et høyere kvalitetsmessig krav til barnehagene.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Stortinget skal denne våren behandle et forslag til bemanningsnorm i barnehagene. Utdanningsforbundet Færder er fornøyde med at det endelig ligger an til å få en lovregulering av bemanningen i barnehagene, men er samtidig bekymret over sider av det forslaget som nå foreligger. Det som spesielt bekymrer oss, er at normen slik den er foreslått nå, ikke er gjeldende for hele barnehagens åpningstid, hele dagen og hele uka. Dette betyr at grunnbemanningen ute med barna i realiteten kan bli dårligere deler av dagene. Dette forverres ytterligere med at en større andel av personalet nå skal være pedagoger, og pedagoger skal ha tid til planlegging. Dette siste er en kvalitetsbedring, men hver ny pedagog representerer 4 timer/uke mindre tid ute med barna.

Utdanningsforbundet Færder mener at grunnbemanningen ute med barna i barnehager må være minst en voksen pr. seks barn over tre år, og minst en voksen pr. tre barn under tre år i hele barnehagens åpningstid. Dermed vil også barnehagelærernes ubundne arbeidstid og ellers annen møtetid kompenseres, slik at bemanningen vil være forsvarlig i hele barnehagens åpningstid, hver dag, hele uka.

Les også

Foreldre og barnehageansatte føler politikerne ikke hører på dem: – Vi er veldig skuffet

Bemanningsnormen åpner for 2 ansatte

En kan konkret se på bemanningen med 3 ansatte på en avdeling med inntil 9 barn under 3 år eller inntil 18 barn over 3 år: 1 ped. leder, 1 førskolelærer (pedagog) og 1 assistent/fagarbeider. Hvor mange timer i løpet av en dag er alle 3 tilstede?:

 • Åpningstid i de fleste kommunale barnehager i Færder er 9,5 t/d eller 47,5 t/u. 3 ansatte tilstede hele tiden gir et behov på 142,5 t/u. For å kunne ha 2 tilstede hele tiden, trengs det en bemanning på: 47,5 x 2 = 95t/u.
 • Normal arbeidsuke er 37,5 t - for 3 stillinger utgjør det 112,5 timer.
 • Med 2 pedagoger vil det bli 2 x 4 t/u til forberedelse/etterarbeid, og ikke avdeling, tiden ute i avdeling reduseres fra 112,5 t/u til 104,5 t/u.
 • Ulike oppgaver i barnehagen slik som møter med styrer, PPT, personalmøter, foreldremøter m.m., gjør at tiden ute i avdelingen blir ytterligere redusert. Hvis en anslagsvis gir det et gjennomsnitt på 9,5 t/u, utgjør personalets tid ute i avdelingen 95 t/u. Se samme tall lenger oppe!
 • Det betyr at den foreslåtte bemanningsnormen aldri gir anledning for 3 voksne å være tilstede pr. avdeling den angir derimot at bemanningsnormen i barnehagens åpningstid skal være 2 ansatte/avdeling.

Les også

Ansatte forteller hjerteskjærende historier fra barnehagene - vi sier nei til hårreisende bemanningsforslag

Arbeidet i barnehagen har blitt mer krevende

Den kommunale bemanningsnormen vi har hatt i Færder (Nøtterøy), har stått stille så lenge det har vært barnehager her, nemlig 3 ansatte pr. avdeling. Avdelingene har hatt inntil 9 barn under 3 år og 18 barn over 3 år, og med en barnehagelærer pr. avdeling. Men det har skjedd noe i løpet av disse årene som gjør arbeidet i barnehagene mer krevende:

 • 6-åringene har forsvunnet til skolene, disse barna var litt mer «selvgående» enn de andre  yngre barna
 • Flere små barn fordi opptaksgrensen har blitt forskjøvet fra 1. september til 1. desember det året barna fyller 1 år
 • Barna har generelt lengre oppholdstid i barnehagen
 • Det er blitt et mer flerkulturelt samfunn med flere barn med svake norsk-ferdigheter
 • Det er blitt satt et høyere kvalitetsmessig krav til barnehagene
 • «Skjemavelde», med økt krav til dokumentasjon, har økt også i barnehagene

Derfor når det kommer en sentral bemanningsnorm gjeldende for hele barnehage-Norge, så er ikke Utdanningsforbundet Færder alene om å påpeke at denne normen må bli betraktelig bedre enn den som gjennomgående blir praktisert allerede.

Tidlig innsats er en nøkkelfaktor

I en reportasje i Tønsberg Blad fredag 20. april 2018, ut i fra kommunestyremøtet onsdag 18. april, sier Bjørn-Kåre Sevik, Frp: «Færder kommune har en høyere bemanning enn i andre kommuner.» Utdanningsforbundet Færder tør hevde at dette er ikke tilfelle, bemanningen i de kommunale barnehagene i Færder er ganske så lik gjennomsnittet i landet. Det finnes verre, men det finnes også bedre!

I den samme reportasjen sier rådmann Toril Eeg: «Kommunen har 32 stillinger på toppen av grunnbemanningen, deriblant ni spesialpedagoger og 20 assistenter knyttet til enkeltbarn , men som bidrar ellers i avdelingen.» Utdanningsforbundet Færder mener at det blir helt feil å blande sammen grunnbemanningen og bemanningen knyttet til spesialpedagogiske tiltak. Vi forventer selvfølgelig at alle bidrar, spesialpedagogene/assistentene opp mot avdelingen, og de ansatte i avdelingen opp mot enkeltbarna. Men en avdeling med spesialpedagogiske tiltak med tilhørende bemanning, er ikke mindre arbeidskrevende pr ansatt enn en avdeling uten enkeltbarn. For det er det rådmannen hevder.

Det er bred enighet om at tidlig innsats er en nøkkelfaktor for å opprettholde og sikre kvalitet i utdanningen. Vi håper de ansvarlige politikere er sitt ansvar bevisste i denne saken, og bruker den muligheten de nå har til å forbedre den foreslåtte bemanningsnormen, slik at den sikrer en reell styrking av bemanningen i barnehagene, både kvalitativt og kvantitativt.

Kommentarer til denne saken