Vi vedtok programmet for perioden 2019–2023 på vårt medlemsmøte 1. november. Valget i 2019 handler om fellesskapet. Arbeiderpartiet ønsker et samfunn med mindre forskjeller, der alle har rett til de samme fellesskapstjenestene. I barnehagene trenger vi nok voksne gjennom hele dagen, slik at alle barn blir sett og får en god oppvekst.

Stortingsflertallet har vedtatt en bemanningsnorm som ikke er tilstrekkelig. Dette har skapt sterkt engasjement blant barnehageansatte og foreldre. Dette engasjementet kom også frem i årets 1. mai markering her i byen med appell på Farmannstorvet og et langt 1. mai tog. Vi har tatt dette engasjementet på alvor, og inviterte Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for barnehagene og Foreldreutvalget for grunnskolen på samråd. Der fikk vi gode innspill som vi tok med oss inn i programprosessen.

LES OGSÅ: Barna blir politiske kasteballer – hvem tar ansvaret?

Nok bemanning

Så det er ikke tilfeldig at første kulepunktet i kapitelet om barn og unge er å sørge for at bemanningsnormen i barnehagene skal gjelde gjennom hele dagen. Den vedtatte bemanningsnormen i barnehagene er en minimumsnorm, og det er opp til kommunene å beslutte hvilken bemanning vi skal ha i våre barnehager.

Rådmannen har presentert budsjettforslaget for 2019 for bystyregruppa. Det er lite handlingsrom i det budsjettet til å gjøre omprioriteringer. Det er lagt inn en økning i vikarmidler til barnehagene. Det er bra, for da er det mulig å ta inn noe mer vikar ved personalmøter, sykefravær og annet fravær.

Arbeiderpartiet ønsker å gjeninnføre matservering i barnehagene hver dag. Fram til 2003 var det daglig matservering i barnehagene i Tønsberg kommune. Det var ansatt kjøkkenpersonale i alle barnehagene som tilberedte variert kost. Denne ordningen ble tatt bort som et innsparingstiltak. Noen barnehager fortsatte å servere ett måltid i uka. Da det igjen ble foretatt nedskjæringer i Tønsberg kommune i 2013, og det ble gjort kutt i barnehagenes grunnbemanning, ble det besluttet at barnehagene ikke lenger hadde kapasitet til å prioritere matservering i barnehagen.

Det tilberedes fortsatt mat innimellom som en den del av det pedagogiske opplegget, slik som beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Det synes ikke Arbeiderpartiet er nok. Vi vil gjeninnføre matservering i barnehagene slik det er i de private barnehagene og i barnehager i andre kommuner i fylket.

LES OGSÅ: Aps nominasjonskomité: Vil ha Anne Rygh Pedersen som ordførerkandidat

Unødvendig kamp

Dette har skapt et stort engasjement blant barnehageansatte, da det oppleves som merarbeid innenfor allerede stramme driftsrammer. Utdanningsforbundet vil at vi prioriterer å øke grunnbemanning først, før matservering i barnehagene hver dag gjeninnføres. Vi synes det er trist at det er nødvendig å kjøre en slik kamp, at en generell grunnbemanning blir satt opp mot matservering.

I rådmannens forslag er det lagt inn at det ansettes kjøkkenassistent i hver barnehage til for- og etterarbeid med måltider. Arbeiderpartiet mener vi må ha begge deler. Vi mener barnehagene må ha tilstrekkelig bemanning til å drifte forsvarlig og innenfor rammeplanen og servere mat hver dag.

Det er makspris på oppholdstiden i barnehagene og det er opp til hver kommune å legge til kostpris for matservering i barnehagene. Tønsberg Arbeiderparti har sendt inn et forslag til landsmøtet i Arbeiderpartiet at alle barnehager innfører matservering hver dag i barnehagene og at denne inngår som en del av maksprisen.

Når det gjelder nok ansatte i barnehagene har Arbeiderpartiet en annen sentral politikk på dette enn sittende regjering. Vi lokale politikere prioriterer så godt vi kan innenfor det handlingsrommet kommunen til enhver tid har. Vi har heldigvis netto tilflytting til vår kommune som gir økte skatteinntekter som finansierer velferdstjenestene. I dette kan det være et håp om at vi snarlig kan omprioritere mer til økt grunnbemanning i barnehagene, som virkelig er tidlig innsats.