Det er fint at Thorleif Fluer Vikre, nestleder i Frp Vestfold og Telemark, setter pris på spørsmålet jeg har stilt til kulturministeren om hun vil ta initiativ til å undersøke hvor mange DAB lyttere vi faktisk har etter innføringen av DAB. Jeg må likevel korrigere Vikre da han både misleder og feilinformerer leserne i sitt leserinnlegg i Tønsbergs Blad 5. juli.

Det stemmer at et bredt flertall stemte for digitalisering av radiomediet i forbindelse med behandlingen av St.meld. 8 (2010-2011), inklusiv Senterpartiet. La meg minne Vikre og Frp om at da Stortinget vedtok innføring av DAB-teknologien så var det under visse forutsetninger. En av disse var at DAB skulle ha tilsvarende dekning som FM-nettet, før FM ble faset ut. Videre ble det understreket at en rekke politiske og samfunnsmessige hensyn måtte ivaretas i forbindelse med digitaliseringen. Det være seg ytringsfrihet, eiermangfold, beredskap, tilgang til informasjon, befolkningsdekning, samt sikre brukere tilgang til rimelige og gode tjenester.

Vi visste at dekninga ikke var tilfredsstillende

Erfaringene så langt levner ingen tvil om at slukkingen av FM-nettet og innføringen av DAB er en tragedie for det norske folk. Allerede i 2016 fremmet Senterpartiet forslag i Stortinget om å utsette slukkingen av FM-nettet til det ble dokumentert at DAB-teknologien har lik dekning geografisk og kvalitetsmessig som FM-nettet slik Stortinget fastsatte i Innst.329 S(2010-2011). Bakgrunnen for Sps forslag i 2016 var at erfaringene på det tidspunktet viste at dekninga ikke var tilfredsstillende, og at tilbudet ga ikke lytterne en merverdi.

Les også

Jo da, Vikre – DAB funker!

 

Frp valgte da å stemme mot Sps forslag. Når Vikre da hevder at Senterpartiet har våknet i ettertid og at vi ga tilslutning til DAB så feilinformerer han leserne ved å utelate viktige faktaopplysninger.  Han nevner ikke at Stortinget vedtok å innføre DAB under gitte forutsetninger, samt at Senterpartiet fremmet forslag om å utsette FM- slukkingen i 2016 grunnet alvorlige mangler ved DAB. Frp hadde da en gyllen anledning til å støtte vårt forslag om utsettelse, noe de ikke gjorde.

Kulturministeren må se nærmere på DAB-saken

For all del, la oss håpe at Frp i regjering gjør noe med DAB skandalen, slik Vikre skriver. Selv om vi er blitt vant til at det stort sett bare er ord og lite handling fra den kanten, så er det jo å håpe på at Vikre og andre i Frp som er enige med Sp i denne saken, får gehør hos sine på Stortinget. Og med det kan klare å få kulturministeren til å se nærmere på DAB-saken på grundigere vis enn sine forgjengere fra Høyre. Idet minste bør ministeren kunne sørge for et skikkelig faktagrunnlag med reelle DAB-tall når vi skal diskutere hvilken radiopolitikk vi skal ha framover.