Reformen skal også styrke lokaldemokratiet ved at kommunene får tilstrekkelig kompetanse til å ordne opp i egne saker.


Regjeringen har invitert kommunene til selv å styre og gjennomføre de lokale prosessene, men forutsetter at de nødvendige vedtakene skal skje i denne stortingsperioden. Nesten alle kommunene i Vestfold i er nå i forhandlinger med en eller flere nabokommuner om kommunesammenslåinger og/eller grensereguleringer.
På et faglig grunnlag har regjeringens ekspertutvalg fastslått at kommuner ikke bør ha mindre enn 15-20.000 innbyggere for å ivareta innbyggernes tjenester godt nok. Spredt bosetting og lange avstander gjør at dette ikke er mulig i alle landsdeler, men i Vestfold er ikke avstandene så store.


Stortinget og regjeringen har lagt vekt på at kommunegrensene ikke må splitte sammenhengende bolig- og næringsområder. Også i Vestfold vet vi at prosessene kan bli både langtrukne og kompliserte når en ny vei eller bru er avhengig av planvedtak i flere kommuner samtidig, Vi har også eksempler på at barn ikke får gå på den nærmeste skolen, fordi de bor på den andre siden av kommunegrensen.


Kommunene har fått mange nye, store og kompliserte oppgaver de siste tiårene. For mange små kommuner har noen oppgaver blitt så krevende at de ikke makter å løse dem. Små fagmiljøer er ekstra sårbare hvis nødvendig kompetanse blir borte over natta, for eksempel på grunn av sykdom. Det rammer brukerne, men også kollegene som får en ekstra belastning.


En sterkere kommune kan ha spesialister på flere områder. Det er spesielt viktig for innbyggerne som trenger kommunen aller mest. Barn i barnevernet og funksjonshemmede med behov for omfattende hjelp er to slike grupper. For de ansatte vil fagfellesskapet med flere kolleger være en berikelse og bidra til bedre fagutvikling, tjenesteutvikling, kompetanseutvikling og utvikling av arbeidsmiljøet.


Noen snakker om kommunereformen som en sentraliseringsreform. Det er en misforståelse. Barnehagen, skolen og sykehjemmet skal være der barna og de eldre bor. Derimot kan det bli noen færre, men sterkere bemannede rådhus. Det er nødvendig for å sikre innbyggernes rettssikkerhet og kvaliteten på den saksbehandlingen som fortsatt skal foregå i rådhuset.


Noen har stilt spørsmål ved Fylkesmannens engasjement i kommunereformen. Regjeringen har gitt Fylkesmannen en veilederrolle. Vi skal legge til rette for de lokale prosessene som kommunene skal gjennomføre. I Vestfold har vi lagt vekt på å støtte opp under initiativ som kommunene selv har tatt, så lenge disse ikke går på tvers av Stortingets forutsetninger.


Det er selvfølge at reformen skjer i god dialog med innbyggerne. Det er like viktig å spille på lag med de ansattes organisasjoner. Det kreves gode forberedelser når flere kommuneorganisasjoner skal smelte sammen til en ny. Samtidig er det viktig at prosessene ikke drar ut i tid, siden dette kan slite på de ansatte og skape uro og usikkerhet. Derfor bør kommunene «ile grundig».


Stortinget har allerede vedtatt reformen og begrunnet vedtaket. I Vestfold har debatten om kommunestruktur pågått i 20 år. Mye er utredet og mange fakta ligger på bordet allerede. Nå handler det om å ta veivalg og gjennomføre.


Noen områder av fylket har kommet langt i sitt reformarbeid. Å komme først i mål er ikke avgjørende, men det er en fordel for kommunene å fatte vedtak i løpet av 2015. Da har kommunepolitikerne full styring selv, og de kan forvente at deres egne vedtak blir slått fast gjennom en kongelig resolusjon i 2016. De som velger å ta seg bedre tid eller som ikke blir enige seg imellom, vil delta i et annet løp som går via en proposisjon fra regjeringen til Stortinget i 2017. Da vil det bli Stortinget som vedtar de nye kommunene.
Det har gått 50 år siden forrige store kommunereform. Den kom fordi vi hadde fått 9-årig grunnskole, bil og telefon. Ny teknologi og nye oppgaver gjør at tilden er tiden nå moden for en ny kommunereform. Nå er det viktig å se fremover, sette innbyggerne i sentrum og sørge for at også de nye kommunene kan bli stående i nye 50 år.