Da er det en tunnel han sammenligner brua med. I KS1, rapporten fra instituttene som har vurdert kvaliteten til Vegvesenets konseptvalgutredning (KVU), diskuteres to andre alternativer (Teie-Kilen og kollektiv-sykkel). De har begge ny bru ved kanalen som en rimeligere Nøtterøy-forbindelse. Det er mulig både å beholde utsikten og samtidig spare penger.


Veivesenet trekker i reportasjen i TB 26/11 et lettelsens sukk, de har vært oppe til eksamen og bestått. Nå vet ikke jeg hvordan slike vurderinger pleier å se ut, men denne er i alle fall meget kritisk. En rask opptelling av hvordan veivesenets KVU omtales, viser 22 karakteristikker som «mangel» eller «mangelfull», 18 ganger «ikke/svakt dokumentert», 14 ganger «en svakhet ved KVUen», 9 ganger at kvalitetsikrerne «savner» noe og 7 ganger at noe «ikke er drøftet» som burde vært det, i sum ikke mindre 70 negative karakteristikker. Hvis dette er å stå til eksamen, kan det ikke ha vært med glans.


For å sitere omtalen av den endelige rangeringen i KVU’en, som var grunnlaget for at Vegvesenet anbefalte bru Teie-Korten: «Den viktige tabellen på side 57 i KVU'en «Rangering av konsepter» ... fremstår som meget uoversiktlig og lite egnet for å konkludere når det gjelder konseptvalget. EKS [ekstern kvalitetssikrer] har fortsatt vanskeligheter med å forstå hvordan den totale rangeringen er utledet.» Og det er etter måneders arbeid og mange møter med Vegvesenet.
Jeg har selv kritisert denne tabellen i tidligere, både når det gjelder de enkelte vurderingene, og den sammenfattende rangeringen. Det er simpelthen ikke mulig å se hvordan en kommer fram til anbefaling av bru Teie-Korten. Men det Vegvesenet kunne trøste seg med, var at også kvalitetssikrerne til tross for sin kritikk endte med å anbefale denne løsningen.


Men heller ikke deres begrunnelse er lett å forstå. Den finnes i tabell 18 som gir en «samlet oppstilling og rangering» av konseptene (de tre som er nevnt ovenfor og Vestfjord-forbindelse). De vurderes i forhold til «prissatte virkninger» (kostnader og trafikkmessige effekter), «ikke prissatte virkninger» (der bl.a. forhold som miljø, landskaps-/ bybilde inngår) og «realopsjoner» (som gjelder muligheten for å vente og se, ha en trinnvis gjennomføring eller avslutte tiltaket). Når det gjelder første kriterium, kommer Teie-Korten bru dårligere ut enn kollektiv-sykkel, og dårligere enn både dette alternative og bru Teie-Kilen på det siste.


Der Teie-Korten bru skårer høyest og settes på førsteplass, er for ikke prissatte virkninger. Det er stikk motsatt av Veivesenets vurdering i KVU'en, der dette var Teie-Korten alternativets svakeste punkt. Denne snuoperasjonen har et grunnlag (tabell 12) som reiser flere innvendinger enn det er plass til i et avisinnlegg (et notat er under arbeid, men alle oppfordres til å gå inne på nettet og lese selv). Her skal jeg nøye meg med å nevne at det sies ingen ting om støymessige problemer for fuglelivet på Ilene, redusert verdi av rekreasjonsområdene på Ilene og Slottsfjellet, på bryggene og i gjestehavna, forringelse av opplevelsen av det historiske Slottsfjellet og det verneverdige Nordbyen, problemene for Saga Oseberg og andre brukere fjorden. Ingen av disse kvalitetene, som gir Tønsberg sitt særpreg og som vil forringes av ei bru over Byfjorden, inngår i vurderingene i KS1.


«Det skal svært, svært tunge argumenter til for at for at regjeringen skal gå på tvers av to faginstansers anbefalinger» skriver Morten Wang. Men tyngden av deres argumenter for sin anbefaling er liten i forhold til motargumentene som kan mønstres.


For ordens skyld: Jeg er 71 år, og vet ikke om jeg vil få oppleve at det kommer ei byfjordbru dersom dette faktisk skulle skje. Min bekymring gjelder hvordan framtida skal bli for Tønsberg og dens innbyggere. Jeg vet at den deles av mange, som nå organiserer seg for å stoppe disse planene.