I morgen presenteres mulighetene for innbyggerne og andre interesserte i Støperiet. Der håper vi at du vil benytte muligheten til å påvirke Tønsberg sentrums fremtid.
Byplanen skal fastlegge visjoner, strategier og rammer for en helhetlig og langsiktig byutvikling. Det skal legges til rette for befolkningsvekst og nye arbeidsplasser, rekreasjonsmuligheter for byens beboere og besøkende skal sikres, historien skal ivaretas og en bærekraftig utvikling sikres.


To områder som har fått stor oppmerksomhet: Nedre Langgate og Kanalen. Her er det utarbeidet mulighetsstudier. De er laget av arkitekter med erfaring med helhetlig byplanlegging. Det leveres ikke en ferdig plan, men muligheter og ideer for hvordan byen kan utvikle seg sett gjennom en arkitekt og byutviklers øyne.
Alle områder i sentrum er viktige, men vi opplever et sterkt press på nettopp disse. Nedre Langgate har et negativt fokus med trafikkbarrieren mellom brygga og resten av byen, og de «store hullene» som i dag benyttes til parkering.


Nedre Langgate og området rundt er også utfordrende å utvikle som følge av de historiske og arkeologiske avtrykk. Derfor bygger mulighetsstudiene på en kulturhistorisk stedsanalyse der utviklingen fra middelalderen fram til i dag er analysert. Vi kan således få spennende forslag som forener det historiske særpreget med utvikling.
Områdene rundt Kanalen har i stor grad vært benyttet til havn og industri. Dette er områder som kommer til å endre karakter i framtiden. Skal denne utviklingen preges av eiendomsutvikling eller en helhetlig byutvikling? Mulighetsstudien for Kanalen skal gi innspill til en helhetlig byutvikling.


Mange av innspillene er presentert i Tønsbergs Blad, og det har ikke manglet på reaksjoner. Mange som mener det er for høy fortetting og at bygningene har et massivt preg. En viss fortetting må det bli hvis det skal tilrettelegges for den sterke befolkningsveksten som kommer. Mulighetsstudiene viser imidlertid ikke bare bygninger, men mange andre spennende innspill. Her har vi fått ideen til en sammenhengende park fra Teie hovedgård til Gunnarsbø. Studien viser også sammenhengende tursti både på nord og sørsiden av Kanalen. Den viser hvordan overvannsutfordringer kan løses med åpne bekker eller dammer.


Begge mulighetsstudiene viser spennende ideer og muligheter for byen. Vi vil presentere dette for alle som er interesserte på Støperiet i morgen kveld. Har du lyst til å se, eller har spørsmål og kanskje noen kommentarer, er du hjertelig velkommen. Det er nå du kan påvirke utviklingen av Tønsberg sentrum og slik bidra til de beste løsningene.