En direkte konsekvens vil være at et stort antall innbyggere i Tønsberg og Stokke mister en historisk mulighet for å utvikle et nærmiljø som gjør hverdagen enklere. Arkitektene bak vedtaket i Stokke (Roy Standal (Frp), Nils Ingar Aabol (Ap) og Kåre Pettersen (V), forsøkte på møtet å gi inntrykk av det motsatte, nemlig at det likevel vil være gode muligheter for samarbeid over grensa, et samarbeid som er forsøkt etablert uten større hell gjennom flere tiår.


At en kald skulder til Tønsberg skal være det forløsende middelet er omtrent like troverdig som «komiske Alis» skildringer under Irak-krigen. Vedtaket legger i tillegg inn et ytterligere premiss ved at det nå er opp til Tønsberg å avgi land dersom området skal bli samlet.


Til det er det å bemerke at det bor 1200 mennesker som også mener noe om spørsmålet, på den andre siden av grensa. Vedtaket i Stokke bryter også med det vi historisk finner i tilsvarende demokratiske prosesser vi liker å sammenligne oss med. Jill Eirin Undem (Sp) trakk i møtet med rette parallellen til voteringen rundt unionsoppløsningen og voteringen om Skottlands selvstendighet.


Et av de sentrale målene med kommunereformen, er å gjøre hverdagen enklere for innbyggerne ved at kommunene etableres slik at de tilpasses samfunnsutviklingen vi har hatt gjennom mange år. I tillegg skal reformen danne grunnlag for effektiv tjenesteproduksjon. For Vestfolds del, bør reformen også bidra til å styrke vår regionale konkurransekraft. Kommunereformen skal gjøre det lettere å planlegge og utvikle samfunnet og da er innbyggernes bo- og arbeidsmønster en svært sentral faktor. Dette hensynet er så sterkt at det i vårt naboland Finland er et lovpålegg om å utrede kommunesammenslåing langs linjene hvor innbyggerne bor og jobber.


Tar vi utgangspunkt i Aabols grunnholdning, slik den fremkom i kommunestyret, er det et mål å holde kommunen samlet. Da må vi holde argumentene for at kommunen må være samlet opp mot argumentene/fordelene ved at en bydel får utvikle seg. En utvikling som gir befolkningsgrunnlag til å opprettholde/utvikle barne- og ungdomsskole, tilbud til eldre, idrett og kultur, helhetlig arealutvikling, utvidet tjenestetilbud og etablering av nærsenter for handel og tjenesteyting. En slik utvikling vil for øvrig være helt i tråd med Regional plan for bærekraftig arealutvikling (RPBA).


Argumentene som brukes som grunnlag for at hele kommunen skal holdes samlet er at Vear utgjør en stor del av Stokke, at kommunen har foretatt investeringer på Vear og at Vear er en viktig og integrert del av Stokke.


At den er viktig og integrert vil uansett stå for fall når en ny kommune etableres. Historien vil raskt viske ut dagens grenser. At kommunen har foretatt investeringer vil bli løst gjennom fordeling av aktiva og passiva – helt uproblematisk. At Vear utgjør en stor del av Stokke er jeg enig i. Men det var informasjon kommunestyret satt med da vi unnlot å kartlegge hvor stor del av befolkningen som kunne se en delt kommune som en foretrukket løsning.


En delt kommune ville ikke være en unaturlig preferanse i en liten kommune som ligger midt mellom to byer. Jeg ser det som nærliggende at arkitektene bak vedtaket mandag, heller ønsker å ha med Vears skattebetalere inn i den nye kommunen. Prisen å betale for dette vil bli lagt til Vears/Hogsnes-Bjelland når ungdom og barn fortsatt må ta buss i hver sin retning for å komme på skolen, når far/mor ikke kan sykle ned til blomsterhandleren for å kjøpe en bukett blomster, når det ikke er grunnlag for å etablere et tilbud for eldre på noen side av grensa. Jeg kan ikke finne argumenter som kan oppveie tapet av en mulig og riktig utvikling for et såpass stort samfunn som Vear-Hogsnes-Bjelland med 4000 innbyggere og et potensial for betydelig flere.


Stokke, Sandefjord og Andebu vil sannsynligvis være de første kommunene i landet som søker om sammenslåing og det er lagt ned svært mye godt politisk og administrativt håndverk i prosessen. Det er mange gode argumenter for at de tre kommunene går sammen. Prosessen vil kunne tjene som modell for andre kommuner, men kommunestyrets vedtak i Stokke vil ikke tjene som et eksempel til etterfølgelse, tvert i mot – det er ikke et demokrati verdig!