Plan- og bygningsloven har et strengt forbud mot bygging i 100-metersbeltet langs sjøen i områder som i kommuneplanene er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområder. Dette byggeforbudet står fast, og vil bli håndhevet like strengt som tidligere. Lovens hensikt er å sikre alle og enhver god tilgang til strandsonen. Tillatelser til byggetiltak i slike områder kan derfor bare innvilges når byggetiltaket gir klart større fordeler enn ulemper for allmennheten.


Byggetiltak i slike områder må heller ikke være i strid med formålet med byggeforbudet, som bl.a. er å sikre allmennhetens ferdsel, viktige landskapskvaliteter og verdifull natur.
I kommuneplanene er det langs sjøen også avsatt områder til byggeformål, både boligområder og fritidsbebyggelse. I deler av disse områdene er det ikke byggeforbud, men det er som regel krav om at ulike byggetiltak må avklares i reguleringsplan. Å utarbeide reguleringsplaner er både kostbart og tidkrevende.


Når bolig- og hytteeiere i slike områder uten byggeforbud ønsker mindre utvidelser eller ombygginger, søker de derfor ofte om dispensasjon fra kravet om å utarbeide reguleringsplan. Det er altså ikke snakk om dispensasjon fra et byggeforbud, selv om det også i disse områdene skal tas spesielle hensyn på grunn av nærheten til sjøen.
Det er bare i bolig- og hytteområder langs sjøen der byggeforbudet ikke gjelder, at det nå skal bli enklere å få behandlet søknader om mindre byggetiltak. I kystsoneplanen for Vestfold gis det retningslinjer for hva som bør kunne tillates slike områder. Når kommunene nå reviderer sine kommuneplaner, blir kommunene anmodet om å ta hensyn til de nye føringene som gis kystsoneplanen.


I landbruks-, natur- og friluftsområdene langs sjøen – der svært mange av fylkets hytter ligger – gjelder fortsatt det strenge byggeforbudet. Det vil det også gjøre i deler av byggeområdene.