Vi ni som snakker sammen er ordførere, varaordførere og gruppelederne for de største opposisjonspartiene. Samtalene er gode, konstruktive og fylt med tillit. Folk utenfra ville neppe klare å skille oss basert på partier eller hvilken kommune vi kommer fra. Samtalene fokuserer på saker, ikke partipolitikk. Det er en styrke.
Prosessen vi skal igjennom er delt i tre faser:


Første fase er egentlig «bare» politikk, og skal konkludere med om vi vil skape en ny kommune sammen eller ei. Vi diskuterer saker som må avklares før en søknad sendes, slik som politisk organisering, overordnet administrativ organisering, barnehager, skolestruktur, helsetjenester, infrastruktur, hvor tjenestene til innbyggerne skal leveres fra, og så videre.


Samtalene er på et overordnet nivå hvor vi forsøker å se helhetlig på hvordan en ny kommune kan bli. I denne fasen har det vært viktig for oss å holde de ansattes representanter informert ved at de er invitert med på alle møter. Fase 1 er planlagt å vare fra juni til desember i år.


Etter planen skal de tre kommunestyrene vedta en søknad til Kommunaldepartementet den første uken i februar 2015. Da begynner fase 2 hvor vi skal samkjøre reglementer, de politiske utvalgenes oppgaver skal defineres, forholdene til interkommunale- selskaper og avtaler skal samkjøres.
De ansatte vil bli noe mer involvert i denne fasen gjennom de sakene som får betydning for deres hverdag.


Fase 3 begynner når en eventuell søknad er godkjent i departementet, kanskje så tidlig som mai-juni neste år. Det første som vil skje er at det blir oppnevnt en fellesnemnd med politikere fra de tre kommunene. Fellesnemnda begynner med å ansette en prosjektleder for den praktiske sammenslåingsprosessen.


Denne personen begynner å stable en ny organisasjon på plass, og vil bli den nye kommunens første rådmann. Etter planen fra 1. januar 2017.
I fase 3 vil de ansattes tillitsvalgte få en sentral posisjon fordi det er i denne perioden de viktigste spørsmålene for de ansatte skal på plass. Vi som er i forhandlingsutvalgene kan godt mene mye om forholdene til de ansatte nå, men det er først etter at søknaden er godkjent at vi kan fatte gyldige vedtak.
Det første kommunestyret til den nye kommunen blir konstituert i oktober 2016 for å velge politikere inn i utvalg osv. I desember 2016 skal det nye kommunestyret, som antakeligvis blir sammensatt av politikere som velges i 2015, vedta budsjettet for 2017.