Utredningen er ferdig og blitt forelagt kommunestyrene. Med denne som bakgrunn har alle de tre kommuner valgt å la rådmennene fortsette videre utredninger. Dette arbeidet skal være ferdig til våren.


Utredningen som er gjort er et nøytralt og offentlig dokument og er å finne på alle de tre kommuners hjemmesider. Hva forteller så denne utredningen?
Administrasjonen i TNT er organisert relativt likt med mange av de samme oppgavene. Her er tre viktige tjenesteområder:


1. Helse, omsorg og velferd.
Utredningen peker på at en sammenslåing til en større kommune vil kunne:
■ effektivisere ledernivået.
■ gi betydelige fordeler i å samordne utviklingen av hjemmetjenester, omsorgsboliger og institusjoner.
■ forsterke samarbeidet med Nav-kontorene som har sammenfallende oppgaver.
■ føre til at kommunen får en sterkere posisjon overfor samarbeidspartnere til fordel for helhetstenkningen rundt helse, sosial og velferdstjenester.
■ gi innbyggerne mer tilpassede tjenester og valgfrihet.


2. Teknisk sektor.
Utredningen peker på at en sammenslåing til en større kommune vil kunne:
■ gi større og mer robuste fagmiljøer som er positivt for rekruttering, egenutvikling, spesialisering og bedre tjenester.
■ føre til større fagmiljøer som gir bedre grunnlag for god saksbehandling.
■ bidra til mindre sårbarhet for bortfall av menneskelige ressurser.
■ føre til bedre forvaltning av regionens arealer.
■ gi stordriftsfordeler med gevinst for drift- og vedlikehold.


3. Oppvekst og kultur.
Utredningen peker på at en sammenslåing til en større kommune vil kunne:
■ føre til at det blir enklere å utnytte ledig kapasitet samt å utnytte samlet barnehagekompetanse, støttefunksjoner og spesialundervisning.
■ bedre utnyttelse av kapasitet, økonomi, kompetanse også innenfor skole.
■ øke bredden i kompetansen og mulighet for felles innsats i kompetanseutviklingen av ansatte.
■ etablere et felles kompetansesenter for voksenopplæring som vil gi et kvalitativt bedre tilbud.
■ se kulturområdet under ett i en stor kommune med hensyn til koordinering, kompetanse og variasjon av tilbud.

Tillitsvalgte har så langt opplevd prosessen som grundig og god.
Det er godt at det er bred politisk enighet om å fortsette utredningen om kommunesammenslåing. Til sammen vil dette styrke faktagrunnlaget som videre beslutninger skal basere seg på.