1. Vestfold fylkeskommune fortsetter som deleier i Telemark og Vestfold regionteater AS under forutsetning at vår målsetting som eier realiseres.

2. Vestfold fylkeskommune vil gjennom sitt eierskap arbeide for at Teater Ibsen etablerer et senter for produksjon av scenekunst for barn og unge i Vestfold slik det er beskrevet i saken, innen 2015.

3. Fylkestinget og Hovedutvalg for kultur og helse orienteres jevnlig om fremdriften i prosjektet første gangen innen utgangen av 2012.

4. Fylkestinget og Hovedutvalg for kultur og helse orienteres senest i desembermøtet hvert år om påfølgende årsaktivitet i Vestfold.

Etter nesten to og et halvt års arbeid med eiermøter, utredninger og meldingssaker i fylkesting og bystyre, har vi nå kommet dit at eierne, styret og administrasjon ved teateret kan planlegge neste akt for Telemark og Vestfold regionteater.

Som leder av hovedutvalget for kultur og helse i denne fylkestingsperioden, er det ingen annen sak der jeg har fått så mange henvendelser fra media både i Vestfold og Telemark. Det omtalte vedtaket skapte uro både i teateret og hos de to andre eierne. Enkelte mente at Vestfold nærmest skulle flytte teateret fra Skien og til Vestfold, andre fryktet at man ved å opprette en scene for barn og unge i Vestfold utarmet teater Ibsen.

Høsten 2013 kom den første utredningen fra Knut Alfsen. Han pekte på at realiseringen av vårt vedtak betydde at et beløp på om lag fem millioner kroner måtte brukes i Vestfold.

Jeg vil berømme styret i Teater Ibsen for konstruktiv jobbing i denne perioden. Det skjedde ikke så mye det første året etter vedtaket i fylkestinget, men etter at de to utredningene kom, søkte styret å finne det handlingsrommet som var mulig for at tre ulike eiere kunne fortsette å ha et felles teater. Styret der også representanter for de ansatte sitter, har hele veien gjort enstemmige vedtak.

Teater Ibsen har vært en viktig kulturformidler i våre to fylker i 25 år. Teateret har vært dyktige på å samarbeide med ulike miljøer i de to fylkene. Her kan nevnes Grenland friteater, marinemusikken i Horten og kulturskolen i Larvik. Da styret vedtok at administrasjonen skulle søke løsning for å etterkomme vedtaket i fylkestinget i Vestfold, forhandlet de fram en avtale med Papirhuset i Tønsberg. Det er denne avtalen som nå er behandlet i de øverste organene hos de tre eierne. Den eneste eieren som har enstemmig vedtak er Telemark fylkeskommune. I bystyret i Skien er det et betydelig mindretall som sier nei til avtalen av frykt for at ressurser flyttes fra Skien. Vestfold har også et mindretall som er skeptisk til avtalen.

Et stort flertall i hovedutvalget for kultur og helse i Vestfold fylkeskommune er positive til avtalen. Flertallet mener at det var det vi kunne få til, og at det er viktig å ta vare på et miljø der staten står for den største del av finansieringa.

For noen er to og et halvt års diskusjoner mellom tre eiere i to fylker et drama i beste Ibsen-tradisjon. Nå begynner neste akt. Styret og administrasjon med sin nye kunstneriske leder kan konsentrere seg om kunsten å skape gode opplevelser i våre to fylker som knyttes stadig nærmere hverandre.