På folkemøtet i Nøtterøy kulturhus i september, var det ingen som ga uttrykk for noe annet enn at en sammenslåing med Tønsberg er en riktig dårlig idé. Slik var det ikke da samfunnsinteresserte nøttlendinger fylte salen på Teie skole tirsdag kveld.

Selvfølgelig var motstanderne av en mulig ny storkommune godt representert, men denne gangen var det også flere fra salen som argumenterte sterkt for en kommunefusjon med Tønsberg.

Det er en god indikasjon på at spenningen stiger på Nøtterøy fram mot folkeavstemningen og valget – og særlig folkeavstemningen.

Selve valget blir ikke like spennende, i alle fall ikke når det gjelder den aller viktigste saken: Om Nøtterøy skal bli med i en ny storkommune eller ikke. Det overlater politikerne til innbyggerne å avgjøre.

Høyre ville det annerledes, men etter at også Arbeiderpartiet valgte å gå inn for folkeavstemning, har ikke partiet noe valg.

Folkeavstemningen kommer til å handle om Nøtterøy skal slå seg sammen med Tjøme og Tønsberg (TNT) – eller kun med Tjøme.

Nøtterøy er fra før en ganske stor kommune, som godt kan klare seg alene. Slår de to øykommunene seg sammen, vil samlet innbyggertall være rundt 27.000, noe som er godt innenfor det kommunereformen legger opp til som minstemål for en kommune. Noen tvangsfusjon er det derfor ingen grunn til å frykte. Og blir det ikke noen sammenslutning med Tønsberg, kommer grensen mot bykommunen med all sannsynlighet til å gå der den går i dag.

Tilhengerne av Nøtterøy, hvori opptatt vennskapskommunen Tjøme, argumenterte for at kommunen blir stor nok, og at jo større kommunen er, desto større bli avstanden mellom folkevalgte og folk. Tønsbergs dårlige økonomi og frykten for at Tønsberg skal bli for tungt representert i en ny kommune og at byråkratiet og antall heltidspolitikere vil øke, var også blant argumentene.

De ble møtt med argumenter om at Vestfold kan bli et fylke av småkommuner inneklemt mellom Drammen og Grenland, at Nøtterøy blir uten innflytelse over utviklingen i Tønsberg, og særlig langs kanalen. Tilhengerne av TNT var også opptatt av at en stor kommune er bra for næringsutviklingen og for en fornuftig bruk av arealer og andre ressurser i de fusjonerte kommunene – blant mye annet.

Det er 50 år siden forrige store kommunereform, da antall kommuner ble nærmest halvert. Reformen som nå er på trappene skal også helst vare i 50–60 år. Det er påfallende at engasjementet på folkemøter først og fremst ser ut til å ligge hos dagens grå pantere, og ære være dem for det.

Forhåpentlig melder de yngre seg ved urnene, men hva de mener, er det vanskelig å si noe om på forhånd.