Soroptimist International er en frivillig organisasjon for yrkeskvinner med ca. 90.000 medlemmer i 125 land, og arbeider i prosjekter for å utdanne og bemyndige kvinner og jenter. Rett til utdanning og fritak fra vold står sentralt i soroptimistenes arbeid, og soroptimistene støtter helhjertet FN kampanjen.

Norgesunionen av soroptimistklubber feirer i år sitt 75-årsjubileum og ønsker spesielt å fokusere på kvinners rett til et liv i frihet, fritatt fra vold og undertrykkelse.
Hvert år implementerer soroptimistene verden over hundrevis av store og små prosjekter som konkret og på varig måte bedrer kvinner og jenters liv i sine respektive lokalsamfunn. Vårt arbeid samsvarer med prioriteringene i handlingsplanen fra FNs kvinnekonferansen i Beijing i 1995.

Prioriteringene fokuserte på utdanning, økonomiske muligheter, eliminering av vold mot kvinner, helse og bærekraftig miljø. Erfaring har vist oss at vold mot kvinner undergraver fremgang på alle disse områdene, og er den mest alvorlige hindring for å oppnå likestilling.

■ 7 av 10 kvinner i verden vil i løpet av livet oppleve vold rettet mot dem.
■ Over 600 millioner kvinner bor i land der vold i hjemmet ikke er forbudt ved lov.
■ Hvert år blir mellom 500.000 og 2.000.000 kvinner ofre for menneskehandel.
■ Opptil 50 prosent av alle seksuelle overgrep skjer mot jenter under 16 år.
■ Voldtekt er en utbredt form for vold mot kvinner og brukes bl.a. som bevisst våpen i krig.

Vold mot kvinner finner sted i alle kulturer og samfunn, og foregår både i fattige land så vel som i rike industriland. Volden rammer kvinner uavhengig av etnisitet, sosial bakgrunn eller status, og kan være både fysisk og psykisk.

Vold mot kvinner utgjør et alvorlig hinder for utvikling og likestilling. I utviklingsland der kvinners sosiale, kulturelle og økonomiske status er svak, er kvinner spesielt sårbare.
Verdensbanken er krystallklar: Kvinnene er nøkkelen til økonomisk vekst.

Et land kommer ikke langt uten kvinner i politikk og arbeidsliv. I en rekke land er det å være kvinne synonymt med slit, diskriminering, og vold. Det er urettferdig, og samtidig er det uklok politikk.

Menneskehandel er vår tids slavehandel. Kvinner i en sårbar situasjon utnyttes ved hjelp av vold og trusler til prostitusjon, sexindustri og til tvangsarbeid som f.eks. innen tekstil- og moteindustri.

Menneskehandel er en av verdens største illegale industrier. Det anslås at 2,4 millioner mennesker kjøpes og selges hvert år.

Kvinner og jenter utgjør cirka 80 prosent av ofrene for menneskehandel, og de fleste av dem utnyttes i prostitusjon. Jenter i fattige land er særlig sårbare og utsatt for menneskehandel. Norgesunionen av soroptimister har siden 2005 hatt et omfattende prosjekt i Moldova for gjennom utdanning forebygge menneskehandel av unge jenter.
Antall anmeldelser om vold i nære relasjoner, dvs. vold i familien, øker her til lands. De første åtte månedene i 2014 kom det inn 3163 anmeldelser, en økning på 10,6 prosent sammenlignet med de første åtte månedene året før.

Men dette er bare den volden som blir anmeldt. Sannsynligvis dreier det seg om langt flere tilfeller.

Vold og mishandling i familien må derfor regnes som et alvorlig samfunnsproblem som både politikerne, frivillige organisasjoner og den enkelte bør engasjere seg i.
Vi må få slutt på vold mot kvinner og vi må bry oss!

Vold mot kvinner er et globalt problem i alle samfunn og kulturer.

Vold mot kvinner er alltid et menneskerettighetsbrudd, det er alltid en kriminell handling, og det er alltid uakseptabelt. La oss ta dette temaet på ramme alvor, ikke bare i dag på denne internasjonale dagen, men hver eneste dag!

Er du bekymret for, har mistanke om, eller bor i et hjem der du blir utsatt for vold?
Kontakt politiet – ring 02800 eller 112, eller ring nødtelefonen for barn på 116 111 (gratis).