44 prosent mener Re ikke skal slå seg sammen med en annen kommune. 41 prosent svarer «ja». 15 prosent vet ikke. I undersøkelsen framkommer også en rekke andre interessante funn. Hele 58 prosent svarer at de vurderer en ny og større kommune som lite viktig. Flertallet vil at Re kommune skal bestå som den er i dag. Særlig interessant er det at det er unge i undersøkelsen – under 30 år, – som er mest imot en kommunesammenslåing.


Når innbyggerne blir spurt om å velge hvem Re i tilfelle bør slå seg sammen med, svarer 43 prosent Hof og Holmestrand, mens i alt 46 prosent svarer andre løsninger – i ulike retninger. 11 prosent vet ikke.


Rådmannen i Re synes å trekke én konklusjon av dette materialet: Re bør slå seg sammen med Hof og Holmestrand. Hans innstilling til kommunestyret i desember er å forfølge kun dette sporet i de videre utredninger av saken. Det er en problematisk. Jeg tror Re kommune gjør klokt i å ta sin egen undersøkelse på alvor. Når et flertall sier nei, et stort flertall ikke synes en kommunesammenslåing er viktig, de unge er mest skeptisk, og kun 43 prosent går inn for den løsning rådmannen anbefaler – da er man på tynn is. Man risikerer dessuten at folk kan føle seg holdt for narr, noe som gjerne fører til mistro til kommunen og politikerne mer allment – politikerforakt. Det er det siste Re kommune trenger nå, som vi står overfor store beslutninger – om bygging av ny ungdomsskole, eventuell innføring av eiendomsskatt, mulig nedleggelse av barneskoler med mer.


Jeg synes ikke det er urimelig at kommunen utreder alternativet «3 K» videre, men det er likevel noen tankekors knytta til dette alternativet. «3 K» har vært kommunestyreflertallets prosjekt i flere år. Man kunne tenkt seg mye større oppslutning om alternativet for å gi det den tyngde det kommer til å trenge. En annen sak er at ytterst få Re-inger føler noen tilknytning til Hof eller Holmestrand.


For meg er det ut fra disse tilbakemeldingene åpenbart at alternativet «ingen sammenslåing» må stå sentralt i de videre begivenheter. Alternativet må for det første beskrives seriøst og med faglig tyngde som et reelt alternativ, og det må sjølsagt legges til grunn som en av mulighetene folk må kunne stemme på i den rådgivende folkeavstemningen som kommunestyret har vedtatt skal holdes i september neste år. Alt annet vil være djupt udemokratisk.


Jeg skjønner at det kan oppleves som et prestisjenederlag at et flertall av befolkningen faktisk er enig med det eneste partiet i kommunestyret som har stilt seg kritisk til nødvendigheten av en kommunesammenslåing. SV representerer fire prosent av kommunestyret. Vårt standpunkt har altså støtte fra 44 prosent av folket. Men nå må flertallet klare å holde hodet kaldt, og respektere den tilbakemelding de med dette har fått fra egen befolkning. Det er lov å være skuffet, men det er ikke mulig å bytte ut sitt eget folk, slik dikteren Bertolt Brecht fastslo allerede for over 60 år siden.