Vi lever i et land med lange demokratiske tradisjoner, noe vi verdsetter høyt. Slike verdier må kjempes for og gir seg ikke selv. Demokratiet er under sterkt press andre steder i verden, og andre steder lengter man etter et demokratisk styresett.

Et demokrati må stimuleres og vitaliseres for å være velfungerende. Stadig må det tas grep så det ikke forvitrer eller råtner innenfra . Vi går nå inn i en periode som er viktig for den demokratiske prosessen i vårt land, nemlig nominasjonsprosessen av kandidater for de ulike partiene – til kommune- og fylkestingsvalget.

Bakteppet kan kort beskrives slik, sett fra mitt ståsted: 1) Bare noen ganske få %- av landets befolkning er medlemmer av politiske partier. 2) Bare et mindretall av medlemmene i politiske partier stiller opp på nominasjonsmøtene for å sette opp kandidat-lista.

En slik utvikling kan neppe noen si seg fornøyd med – for demokratiets skyld. Fra utsida kan det se ut som dagens politiske partier heller ikke er særlig «urolig» over at så få er medlemmer av et politisk parti. For uroen har i liten grad kommet til overflaten. Men er det ikke en uro som flere skulle ha med tanke på det pulserende og levende demokrati?. Vi trenger politiske partier som gjerne så at medlemsmassen deres økte betraktelig, og at de gjorde mer for å oppnå et bredere grunnlag i befolkningen for sin politikk. Kan vi vente en slik offensiv framover før nominasjonsmøtene?

Nominasjonsmøtene synes å være for de få, med unntak av de møtene hvor det ligger an til kamp om plassene. Men stort sett synes det å være en liten gruppe – igjen blant medlemmene – som beslutter hvem som skal stå på deres liste. Det kan neppe være særlig til å styrke demokratiet i vårt land.

Er den politiske ledelsen i de forskjellige partiene vel fornøyd med en slik utvikling? Hva vil de så gjøre for å snu denne negative utvikling?

Media utfordres også til å drive folkeopplysning omkring et levende demokrati, del med oss kunnskap om medlemstall, deltakelse på nominasjonsmøtene – og om hvordan beslutninger tas i vårt kompliserte samfunn.

For vi er mange som ønsker å hegne om vår demokratiske tradisjon og ønsker et åpent og levende demokrati.