Fortvilte pårørende kontakter oss fordi de ikke får sykehjemsplass for sine nærmeste

AKTUELT TEMA: Tønsberg kommune skal bygge nytt sykehjem, men det er uenighet om antall plasser dekker behovet.

AKTUELT TEMA: Tønsberg kommune skal bygge nytt sykehjem, men det er uenighet om antall plasser dekker behovet. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Er det sykehuset som vurderer de som utskrivningsklare for tidlig eller er det mangel på kommunale helsetilbud, som for eksempel sykehjemsplasser?

DEL

MeningerDe eldres situasjon blir hyppig tematisert. Vi har fått en egen eldreminister, og noen vil ha eldreombud. Det er forventinger om at de eldres situasjon skal bedres.  

Det er anslått at vi innen 2040 vil være dobbelt så mange mennesker over 75 år i Norge, sammenlignet med i dag, noe som tilsier behov for god planlegging av fremtidens tjenester.

Her i Vestfold er det for tiden stort engasjement rundt antall sykehjemsplasser, både dagens behov og det fremtidige behov. For 2017 ble det registrert 3.333 liggedøgn for pasienter ved Sykehuset i Vestfold som var vurdert utskrivningsklare. Hvorfor ble ikke disse overført til sine respektive hjemkommuner ved utskrivning? Er det sykehuset som vurderer de som utskrivningsklare for tidlig eller er det mangel på kommunale helsetilbud, som for eksempel sykehjemsplasser?

■ Tønsberg kommune skal bygge nytt sykehjem, men det er uenighet om antall plasser dekker behovet. Allerede nå kjøper Tønsberg kommune samtlige plasser ved Attendo Maribu og Marie Treschow. Det helt dagsaktuelle er også kjøp av ytterlige plasser i Re kommune.

■ I Horten kommune formidler kommunalsjef for helse- og velferd Stein Evensen at de for tiden ikke har noen på venteliste til plass på sykehjem, og at de har redusert antall sykehjemsplasser med 4. 

■ Larvik kommune synes å ha store utfordringer med å ta i mot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset, da det i 2017 ble registrert 967 liggedøgn for utskrivningsklare pasienter som Larvik kommune måtte betalte for.

■ Sandefjord kommune hadde også mange utskrivningsklaredøgn i 2017, i alt 421. Like fullt er dette langt mindre enn «verstingene» Tønsberg (1.399) og Larvik.

Fortvilte pårørende kontakter oss fordi de ikke får sykehjemsplass for sine nærmeste. Ombudet vurderer det som helt vesentlig at pasienter får en sykehjemsplass når behovet tilsier det, og det synes være et knapphetsgode. Samtidig vil ikke sykehjemsplass alltid være den eneste løsningen. Mange foretrekker å bo i egen bolig selv om de kan ha behov for et heldøgns tjenestetilbud, enten i form av bemannet bolig eller hyppig besøk av hjemmetjenesten.

Kommunen bør legge til rette for differensierte løsninger, hvor også boliger med heldøgnsbemanning inngår. Og helt uavhengig av om det dreier seg om sykehjemsplass eller tjenester i hjemmet, er kvaliteten på tjenestene helt vesentlig for at pasientene skal oppleve trygghet. Her er kompetanse og bemanning helt sentrale ting.

I et fremtidsperspektiv er det av interesse at sykepleierstudenter formidler at arbeid på sykehjem og hjemmetjenesten ikke er så attraktivt. De vegrer seg blant annet for ansvaret og arbeidsbyrden.

Bemanningen på sykehjem synes ofte være på et minimum av hva som anses forsvarlig. I en sak der vi nylig bistod, fremgår det av tilsynsmyndighetens avgjørelse at et sykehjem i Holmestrand kommune har 3 ansatte på 57 pasienter om natten, alle pasienter som blir beskrevet som svært syke. Der hadde de en praksis hvor en avdeling med demente og urolige pasienter ble innelåst i avdelingen uten personell, når personellet måtte hjelpe til ved andre avdelinger på sykehjemmet. Fylkesmannen vurderte dette som uforsvarlig, et brudd på helselovgivningen.

Med en villet politikk, hvor stadig sykere pasienter skal behandles i sin hjemkommune, og helst i eget hjem, er vi avhengig av at kommunen har nok personell med helsefaglig kompetanse, og at bemanningen er tilfredsstillende. Og tjenestene må rigges slik at pasientene får god behandling og omsorg, enten dette gis i sykehjem eller hjemme hos den enkelte. Spørsmålet blir da om vi fører en politikk som gjør at de eldre kan se lyst på fremtiden?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags