Norges velstand og vår regions utvikling er tuftet på handel med Europa og verden ellers. Bedrifter som Lundhs AS, Jotron AS, H. Henriksen AS, Kongsberg Gruppen ASA og industrien på Herøya kan ikke bare vise til vekst for seg selv gjennom handel med andre land, men også til vekst og utvikling lokalt og regionalt fordi handelen har bidratt til at de har kunnet utvikle seg og skape arbeidsplasser. Arbeidsplasser skaper som kjent aktivitet, sikrer bosetning og betyr skatteinntekter til samfunnet.

Dette viser hvor stor betydning åpne handelskanaler har for bedriftene, for regionen og nasjonen. Det som nå skjer av usikkerhet rundt USAs bygging av tollmurer og Storbritannias Brexit er derfor svært uheldig for eksportbedriftene våre. Ikke minst er det uheldig for de små og mellomstore bedriftene som er svært sårbare for denne typen handelsmurer og økte kostnader. Usikkerhet rundt hva som kommer til å skje de neste månedene og årene når det gjelder toll og avgifter, kan redusere bedriftenes investeringer og vekst.

Det er derfor vi i NHO er så opptatt av at vi ikke må snakke ned og svekke veien inn til vårt desidert viktigste marked; EU. EØS-avtalen er "veien" og vår fremste garanti dersom vi ønsker forutsigbarhet og vekst for små og større bedrifter rundt om i landet. EØS-avtalen sikrer handel og dermed arbeidsplasser i regionen!

Det kan derfor være viktig å minne om hvor mye vår handel med verden rundt oss betyr gjennom noen konkrete tall: I 2017 tilsvarte norsk eksporten 35 prosent av BNP, mens importen tilsvarte omtrent 33 prosent av BNP. Det betyr at vi er et åpent land handelsmessig, mer åpent enn snittet i OECD.

Det er derfor viktig at vi får mulighet til å eksportere de produkter vi har størst økonomisk forutsetninger for å produsere. Vi har for eksempel ikke gode forutsetninger for å produsere bananer, men vi har store forutsetninger for å produsere mineraler, energi, naturopplevelser, fisk, teknologi etc. Så må vi kjøpe bananer fra Costa Rica og andre land som har bedre forutsetninger for bananproduksjon.

Dette er internasjonal handel, og den bør gå så smertefritt, byråkratifritt og kostnadsfritt som mulig. Da kan vi også spesialisere produksjonen vår og selge mer i et større marked. Det øker for eksempel verdien av naturressursene våre. I tillegg gir handel økt tilgang på teknologi og kunnskap fra andre land, og det gir økt konkurranse. Dette har bidratt til å øke produktivitetsveksten i norsk økonomi.

I dag opplever vi at det blir satt opp en del handelshindringer i form av høyere tollsatser. Det er svært negativt for eksportbedriftene og for små, åpne økonomier. Ifølge nye beregninger fra OECD vil global verdiskaping per innbygger avta med 13 prosent på lang sikt, dersom tollsatsene heves til nivåene de hadde i 1990. For Norge, som handler mer enn gjennomsnittet i OECD, blir effektene enda større; 18 prosent ifølge OECD. Det tilsvarer mer enn hele verdiskapingen på sokkelen i dag.

Så la oss slå ring om de gode handelsavtalene vi har, blant annet gjennom EØS-avtalen, og jobbe videre for enda bedre avtaler både med EU og verden ellers. Det er en langt bedre strategi enn å kjempe imot inngåtte avtaler som sikrer vekst og utvikling i hele Norge.