1) Det stemmer ikke at «Norge nå blir med i EUs energiunion». Norge er med i energimarkedet gjennom EØS, energiunionen er en større politisk målsetning for EU-landene.
EU har lagt fram en melding om utvikling av EUs energiunion. Det varsles forslag på fem områder. Det er ikke uten grunn at de starter med et indre marked for strøm og gass. Slik utviklingen av EU som union startet med vedtaket om det indre marked, så skal det samme skje på energiområdet. Men det kommer direktiv og forordninger på alle områder gjennom EØS-avtalen etter hvert som energiunionen utvikles. Ved å bruke betegnelsen energiunion, så sier EU i klartekst at her skal EU og ikke nasjonalstatene bestemme til sist. Norge har gjennom tredje energimarkedspakke sluttet seg til kjernen i energiunionen.

LES OGSÅ: Myter om EUs tredje energi-markedspakke

2) Det stemmer ikke at «Norge skal gi bort vannkraften til EU». Norge har selvråderett over kraftressursene. 90 % av vannkraften er offentlig eid og kommer til å forbli det i overskuelig fremtid.
Det handler ikke om eierskap, det handler om kontroll.  EU vil ha et indre energimarked som ikke hindres av nasjonale interesser. I et slikt marked vil det ikke være mulig å ta hensyn til egen industri. I et slikt marked vil tiltak for nasjonal forsyningssikkerhet bli veid opp mot hensynet til et velfungerende marked. 

3) Det stemmer ikke at «ACER skal fatte vedtak i Norge». ACER har ingen kompetanse til å bestemme over norsk kraftproduksjon eller strømnett. Byrået vil altså ikke ha beslutningsmyndighet over Norge.
Det er ACER og EU-kommisjonen som bestemmer reglene for flyt gjennom utenlandskablene. Det er ACER som avgjør om det er uenighet mellom eierne av utenlandskabler. Og det kommer nye energipakker med mer overnasjonalitet, allerede i EUs fjerde energipakke fra 2016 som ligger på vent.

4) Det stemmer ikke at «EU vil tvinge Norge til å bygge utenlandskabler». Det er norske myndigheter som avgjør om det skal bygges kraftforbindelser til og fra Norge.
ACER har som oppgave å påse at Norge følger EUs nettutviklingsplan. Nå skal den omstridte NorthConnectkabelen til Skottland konsesjonsbehandles. Den er prioritert i EUs nettutviklingsplan. Det ligger et sterkt EUpress på norske myndigheter for å si ja. Sier de nei er det en reell fare for at saken bringes inn for ESA og avgjøres i EFTA-domstolen.

5) Det stemmer ikke at «strømprisene vil dobles». Det er mange faktorer som påvirker strømprisen, men tredje energimarkedspakke er ikke en av dem.
Norske strømpriser er holdt nede på grunn av et stort norsk og nordisk kraftoverskudd. Målet for EUs indre energimarked er lik tilgang og lik pris. Med europeisk strømpris mister norsk industri sin viktigste konkurransefordel.