Mello er, lite overraskende, tilhenger av EU. Han har vel også registrert at spørsmålet om norsk EU-medlemskap ligger fullstendig dødt. Han gleder seg derfor i stedet over at regjeringa hans klarer å få til samling av noen få kommuner i Norge – spesielt i Vestfold. Han får ha lykke til med Færder. En sammenslåing skapt for å unngå den «egentlige» sammenslåinga. Den som inkluderer Tønsberg. Så alle festtalene om kommunesammenslåing har sin begrensning likevel.

Mitt ærend overfor Mello er dette: Han uttrykker seg svært svevende om folkestyret. Styret av folket. In casu folkeavstemninger. Han synes å mene at alt vettet (spesielt når vi har en Høyre-dominert regjering, vil jeg anta? Eller ville han vært like begeistra for ei regjering med SV?) er samla i Oslo. Jeg undrer meg på om ikke Tjøme og Nøtterøy hadde måttet innordne seg Tønsberg om «sentrale myndigheter» hadde fått tegne kommunekartet fritt?

Mello tegner et lite flatterende bilde av den britiske folkeavstemninga. Hvis vi kombinerer dette med hans tro på «sentrale myndigheter» og hans tro på EU, reiser det seg et interessant spørsmål som lederen av Færder Høyre kanskje ville opplyse leserne av TB om, nemlig: Mener Mello at en ev. omkamp om norsk EU-medlemskap skal avgjøres av Stortinget? Ev. i kombinasjon med spørreundersøkelser blant befolkninga? Eller respekterer Mello det som hittil har vært et sjølsagt faktum i Norge: Spørsmålet om norsk EU-medlemskap avgjøres gjennom ei rådgivende folkeavstemning (som dermed i praksis er avgjørende for Stortingets votum, kfr. 1972 og 1994)!

Jeg vil minne om Erna Solbergs kloke holdning til den britiske folkeavstemninga: Resultatet må respekteres. Jeg vil også minne Mello på at ingen i norsk politikk så langt har tatt til orde for at EU-spørsmålet i Norge kan avgjøres på en annen måte enn gjennom ei folkeavstemning. Har Mello tenkt å bli førstemann ut i å forsøke å vingeklippe det norske demokratiet? Basert på erfaringene fra «Brexit» og i trua på «sentrale myndigheter»?

Heming Olaussen