Urovekkende underskudd for Færder

BEKYMRET: Det må kuttes ca. 80 millioner kr i Færder kommune frem til 2022 hvis målet om et nettooverskudd på 1,75 prosent av driftsinntektene skal nås, påpeker Jon S. Andersen.

BEKYMRET: Det må kuttes ca. 80 millioner kr i Færder kommune frem til 2022 hvis målet om et nettooverskudd på 1,75 prosent av driftsinntektene skal nås, påpeker Jon S. Andersen. Foto:

Av

Dersom Færder kommunestyre vedtar det fremlagte budsjettet for 2019 slik det nå foreligger – med innlagte krav til netto driftsresultat i årene som kommer – må kommunen innen 2022 kutte kostnader med rundt 80 millioner kroner.

DEL

MeningerI Færders budsjett for 2019 har rådmannen lagt to millioner kroner på bunnlinja som hun ikke har disponert. Disse midlene kan det politiske miljøet benytte til diverse gode tiltak. Her er fire grunner til at Færder Arbeiderparti mener det ansvarlige er ikke å bruke disse pengene.

Rådmannen har lagt frem et budsjett som går i null fordi hun salderer det med kommunens sparepenger (fondsmidler). Hvis ikke det var brukt av sparepengene i 2019, ville budsjettet gått 12 millioner i minus. Arbeiderpartiet mener vi skyver problemene foran oss ved å bruke to millioner «ekstra». Hadde det vært slik at den økonomiske himmelen hadde vært lyseblå for Færder, så hadde kanskje ting vært annerledes. Men slik er det dessverre ikke.

LES OGSÅ: Slik blir ekstramillionene i Færder fordelt

Villet politikk fra Siv Jensen

Regjeringen - med finansministeren i spissen - har sagt at det blir strammere for kommunene fremover. Dette legger også rådmannen til grunn i økonomiplanen ved at hun reduserer økningen i det kommunens får i frie inntekter fra staten i årene fremover. Samtidig vet vi at utgiftene til nedbetaling av lån vi har tatt opp for å bygge nye skoler og sykehjem øker de neste årene.

Med andre ord reduseres kommunens handlingsrom i 2019 fordi kommunens utgifter øker mer enn inntektene, og signalene fra Siv Jensen er at slik skal det fortsette i årene som kommer. I tillegg vet vi at mer av kommunens inntekter fremover må brukes til å nedbetale lån. Det betyr enda mindre til å ansette lærere og sykepleiere.LES OGSÅ: Nå vil Toril ansette pengeinnkrever

Det legges opp til en rekke innsparingsforslag i budsjettet. Vi i Arbeiderpartiet er usikre på om flere av disse vil «slå til». Rådmannen fortjener ros for et godt forslag til budsjett hvor de lovpålagte oppgavene prioriteres, men når det eksempelvis legges opp til å spare inn over 4 millioner kroner på Bjønnesåsen, ved endring av turnus og redusert kjøp av tjenester, så ville i alle fall ikke jeg ha veddet en månedslønn på at innsparingen slår til selv om jeg selvsagt håper at rådmannen får rett.

Regjeringen har redusert en rekke statlige støtteordninger de seneste årene som medfører at staten slipper utgifter, men mange av disse utgiftene overføres til kommunene.

LES OGSÅ:

Nye tiltak i Færder kommune

I arbeidet med å nå målene angitt i kommuneplanens samfunnsdel er det innarbeidet nye tiltak fra kommuneplanens handlingsdel innenfor samtlige sektorer:

■ Styrking med 15 plasser i kvalifiseringsprogrammet

■ Søndagsåpent bibliotek

■ Økt tilskudd til lag og foreninger

■ Interkommunale samarbeider innen idrett og kultur

■ Styrking vikarbudsjett i Hjemmetjenesten

■ Økt kapasitet på institusjoner ved omlegging av turnus og innføring av arbeidslister

■ Innkjøp av desinfeksjonsroboter til institusjoner

■ Økt antall dagsenterplasser for demente

■ Videreutdanning av lærere

■ Økt bemanning til avlastning og barneboliger i RMU

■ Innføring av gratisprinsippet i alle skoler og barnehager

■ Videreføring av redusert oppholdsbetaling i SFO

■ Økt bemanning i byggesak

■ Planlegging av offentlige arealer i Teie og Tjøme sentrum

■ Bygging av skole og motorikkhall på Labakken

■ Oppgradering av veier på Veierland

■ Bygging av nye omsorgsboliger ved Gipø vest

■ Planlegging og rehabilitering Tjøme ungdomsskole

■ Planlegging all-aktivitetshus/bibliotek på Tjøme

KILDE: Færder kommune, admi istrasjonens forslag til budsjett for 2019

Staten skrur til krana

Ett eksempel: Satsene for bostøtte er redusert slik at det er langt færre som har krav på denne statlige støtteordningen. Det medfører at folk som i utgangspunktet har dårlig råd får enda mindre å rutte med. Dette fører igjen til at flere må gå på NAV for å søke om økonomisk sosialhjelp, som er en kommunal ordning. Staten skrur igjen krana og utgiftene tyter ut i kommunene. Dette er en av årsakene til at sosialhjelp-budsjettet har økt dramatisk de siste årene og selv om rådmannen øker denne posten skriver hun selv i budsjettdokumentet at hun er usikker på om økningen vil holde. Dette er ett eksempel på en post i budsjettet som vi i Arbeiderpartiet er svært usikre på om vil holde i 2019.

LES OGSÅ: Ønskelista for potten på to mill. er lang. Likevel vil Ap-Jon droppe den: – Vi trenger festbremser

Må kutte 80 millioner

Rådmannen legger opp til at vi skal vedta finansielle handlingsregler i budsjettet, altså regler for hvordan vi skal sikre at Færder kommune over tid har en sunn økonomi. Med de kravene som stilles, er vi milevis unna når vi vedtar budsjett 2019. Ett eksempel: Krav til netto driftsresultat - altså overskudd - settes til 1, 75 % av netto driftsinntekter. Dette målet skal nås i 2022, og med det budsjettet det legges opp til å vedta, så er vi i underkant av 80 millioner kroner unna å klare det. Det betyr i praksis at det må foretas driftsforbedringer (pent ord for kutt) for cirka 80 millioner innen 2022 hvis målet skal nås.Med dette som bakteppe, pluss det faktum at eldrebølgen - som blir større utfordring i Færder enn i de fleste andre kommuner - står for døren, så mener Færder Arbeiderparti at det ansvarlige standpunktet når budsjett 2019 skal vedtas, er ikke å lage det mer ekspansivt enn nødvendig.

PÅ TOPP: Jon Sanness Andersen vil bli ordfører i Færder kommune.

PÅ TOPP: Jon Sanness Andersen vil bli ordfører i Færder kommune. Foto:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags