Nå må vi komme videre med fastlandsforbindelsen!

FRYKTER UTHALING: Kommunene Færder og Tønsberg ønsker tunnelløsningen (t.v.), mens fylkeskommunen vil ha bro. Færder-ordfører Roar Jonstang har fremmet et forslag til hvordan kommune og fylkeskommune kan bli enige om broløsningen.

FRYKTER UTHALING: Kommunene Færder og Tønsberg ønsker tunnelløsningen (t.v.), mens fylkeskommunen vil ha bro. Færder-ordfører Roar Jonstang har fremmet et forslag til hvordan kommune og fylkeskommune kan bli enige om broløsningen. Foto:

Av

I forhandlinger mellom kommunene Tønsberg og Færder og Vestfold fylkeskommune 20. november om fastlandsforbindelsen fremmet Færder-ordfører Roar Jonstang (H) et forslag til løsning som han begrunner i dette innlegget.

DEL

MeningerEtter årelange utredninger og drøftelser forventes det nå at en avgjørelse må komme. Vi må komme videre! En forsinket gjennomføring og usikkerhet i ventetiden er svært uheldig for Færder og Tønsberg.

Det er bred enighet i fylkestinget og kommunene om å gå for en løsning nordover, enten bru eller senketunnel i Bypakka for Tønsberg-regionen, i tråd med regjeringens føringer for prosjektet.

Begge alternativene løser behovet for ny fastlandsforbindelse. Kommunene har sluttet seg til tunnelalternativet som ifølge konseptvalgutredningen, KVU, gir best måloppnåelse. Bru er en akseptabel løsning, men med lavere måloppnåelse ifølge KVUen. Fylkestinget, som er veieier, mener brualternativet er best.

Regional plan kan ta tid

Uten avgjørelse nå har fylkestinget besluttet oppstart og gjennomføring av regional plan. Formaliteter rundt dette må vurderes.

Vegvesenet som utreder har gitt uttrykk for at det vil være utfordrende å ferdigstille regional plan for politisk behandling i juni 2019 med forventning om redusert usikkerhet fra 25 prosent til 10 prosent. Det er derfor sannsynlig at regional plan med redusert usikkerhet kan foreligge til behandling først etter kommunevalget og fylkestingsvalget.

Utsettelse kan bli langvarig

Med nytt fylkesting for Telemark og Vestfold fra 1. januar 2020 må en være forberedt på at endelig behandling der vil kunne ta tid. Det er derfor høyst usikkert når en endelig omforent beslutning om bru eller tunnel kan komme ved en gjennomført hensiktsmessig regional plan.

En utsettelse betyr også forsinket oppstart av de svært viktige øvrige tiltak i Bypakka, med en ramme på i størrelsesorden 1 milliard kroner, herunder for Færder 100 millioner til Teie torv og 60 millioner til gang- og sykkelvei på Tjøme, foruten bedrede sykkel/gangveier og kollektivfelt inn mot byen.

Fylkestingsrepresentanter i drøftelsesmøter hos fylkesmannen har anmodet om innspill fra kommunerepresentanter om hva som skal til for at disse skal kunne anbefale brualternativet i sine kommuner.

Etter drøftelser blant kommunerepresentanter som sterkt beklager at fylkestinget ikke kan følge opp kommunenes vedtak, har Færder-ordføreren spilt inn nedennevnte forslag.

Hva må til for å kunne godta bro?

For å kunne vurdere å endre standpunkt og anbefale brualternativet for ny fastlandsforbindelse, er det en forutsetning med følgende kompenserende tiltak:

  1. Årlige tilskudd fra fylkeskommunen i bompengeperioden. Dette reduserer bompengesatsen. Fylkets veibudsjett vil bli avlastet i tiår fremover.
  2. Investeringstiltak dekket av fylkeskommunen for å redusere sentrumsrettet trafikk, herunder utbedring av Mammutkrysset og Ringveien mot Kilen.
  3. Avbøtende tiltak for beboere på begge sider av fjorden for mest mulig å begrense ulempene med bru i byggeperioden og etter at brua er bygget.
  4. Gjennomføre firefelts vei fra Kjelle til Sem.
  5. Tilrettelegge for kortest mulig kjøretid fra ny bru via Jarlsberg til byen. Ved enighet forutsettes det at kommunene gjennomfører kommunedelplan på vanlig måte, og at regional plan ikke gjennomføres.
DEKNING: Ordfører Roar Jonstang mener han har politisk ryggdekning for sitt forslag om å vurdere ny bruforbindelse til fastlandet. Jonstang mener en utredning av to alternativer i regional plan vil bli kostbart og ta svært lang tid.

DEKNING: Ordfører Roar Jonstang mener han har politisk ryggdekning for sitt forslag om å vurdere ny bruforbindelse til fastlandet. Jonstang mener en utredning av to alternativer i regional plan vil bli kostbart og ta svært lang tid. Foto:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags