Tønsberg-regionen står ovenfor flere valg med stor betydning for fremtiden. Fastlandsforbindelsen til Nøtterøy er et slikt valg. Krav om styrket samfunnssikkerhet er en av hovedmotivasjonen for ny forbindelse, ettersom dagens løsning er sårbar.

Transport er en kritisk samfunnsfunksjon som sikrer befolkningen og samfunnets grunnleggende interesser. For Tønsbergregionen er transportkapasitet mellom fastlandet og øyene en kritisk samfunnsfunksjon. Tønsbergs Blad har den 8. januar en reportasje som skal gi leseren «alt du trenger å vite om veisaken». Oversikten berører i liten eller ingen grad hensyn til samfunnssikkerhet.

 

Sentrale forhold innen risikostyring er kontinuitetsplanlegging, dvs. planer for å opprettholde samfunnsfunksjonen ved bortfall eller forstyrrelser, redundans dvs. alternativer dersom infrastrukturen faller ut, og identifisering av sårbare punkter. Redundans er mer utviklet innenfor annen infrastruktur som elektronisk kommunikasjon, kraftforsyning, og vannforsyning. Her finner vi gjerne strenge krav til redundans. Dersom deler av infrastrukturen settes ut skal systemet ved omruting sikre fortsatt leveranse.

Overraskende og uventa

Historien viser oss at de store hendelsene hvor samfunnet settes på prøve gjerne kommer totalt overraskende og uventa. Dette til tross for at vi aldri har hatt bedre forutsetninger for å vurdere og analysere fremtiden. Fra vårt eget fylke er kollapsen til Skjeggestadbrua i 2015 et slikt eksempel. Det var de færreste som hadde forutsett at E-18 ville rase ut – det var usannsynlig. Tilgang til flere omkjøringsakser reduserte imidlertid konsekvensene.

For de to alternativene til fastlandsforbindelse har Fylkesmannen i høringssvaret pekt på at alternativet Ramberg-Smørberg i større grad ivaretar samfunnssikkerheten ved store og langvarige hendelser.

To valgmuligheter

Utgangspunktet for Fylkesmannen er at nå står politikerne overfor to valgmuligheter. Kaldnes-Korten hvor gammel og ny fastlandsforbindelse begge er avhengig av at kapasiteten i Kjellekrysset opprettholdes. Kjellekrysset blir derfor er sårbart punkt for hele Tønsberg-regionen, sammenlignet med Ramberg-Smørberg. Kortere eller lengre utfall av kapasitet i Kjellekrysset må basere seg på småveier og mindre omkjøringsakser på Eik, Slagendalen, Åsgårdstrand med videre, da også Frodåstunellen er en del av Kjellekrysset. Alternativet Ramberg- Smørberg vil gi Tønsberg-regionen to nærmest helt uavhengige akser, begge med stor kapasitet uavhengig av hverandre. Det gir økt redundans, reduksjon av sårbare punkter og økt mulighet for kontinuitet for transport av gods og personer.

 

Fylkesmannen har i høringssvaret beskrevet flere mulige utløsende hendelser som kan påvirke Kjellekrysset. Transportulykker, klimarelaterte hendelser slik som stormflo og flom/overvann og grunnbrudd. Hensyn til samfunnssikkerhet er ofte vanskelig å underbygge. Det beste vi har er historiske eksempler, framskrivninger eller ROS-analyser. Sannsynligheten er ofte lav, men konsekvensene opptrer klarerer i ettertid, når det usannsynlige ingen hadde forutsett, har skjedd. Da kommer også krav om økt hensyn til samfunnssikkerhet. Uavhengig av forløp og årsak vil to uavhengige akser gi redundans, ettersom det vil styrke samfunnets evne til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner.

Valget må til slutt balansere de ulike hensyn opp mot hverandre, men da må de ulike hensyn være kjent, vektet og vurdert.