Bru eller tunell – eller et tredje alternativ?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Styret i Sørbyen velforening har hatt en inngående drøfting av den løpende debatt «Bypakke Tønsberg». Sett fra vårt ståsted har vi hele veien applaudert politikernes initiativ til å løse trafikkutfordringene i Tønsberg by og distriktet samlet. Vårt enkle utgangspunkt er at nåværende trafikksituasjon er en belastning for mange, vi ønsker å styrke bomiljøet i byen. Et bymiljø som i dag er prega av stor gjennomfartstrafikk og i tillegg belastende tungtrafikk i Nedre Langgate.

Vi undres over det politiske spillet som nå er i gang i forhold til gigantbru kontra tunnel Korten – Kaldnes. Uten å kunne henvise til «faglig ekspertise», tilsier sunn fornuft at gigantplanene med firefelts bro/tunell er feil. Disse planene må være basert på prognoser før en tar hensyn til nødvendige tilpasninger klimamessig og framtidig reisemønster kollektivt kontra tradisjonell bilkjøring. Videre er ikke «rushtrafikken» i Tønsberg området voldsom sammenlignet med andre byer med en viss størrelse.

Regjeringens mål

Vi vil her henvise til den nye regjeringens Granavoldenerklæring der både klimatiltak og mål for framtidig samferdsel er tydelig nevnt:

«Ha sektorvise ambisjoner for kutt i klimagassutslippene i ikke-kvotepliktig sektor, herunder halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030 sammenlignet med 2005. Disse måltallene er basert på forbedringer av teknologisk modenhet i ulike deler av transportsektoren.

I NTP slås det fast at persontransportveksten i byområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange («nullvekstmålet»). Målet ligger til grunn for byvekstavtalene, og detaljer om hvordan oppnåelse blir målt i hvert geografiske virkeområde skal bestemmes i den enkelte avtale. Målet skal videreutvikles i forbindelse med neste NTP, i tråd med teknologiutviklingen med vekt på å redusere utslippene.

Jernbane er et viktig transportmiddel som er spesielt godt egnet for pendling i befolkningstette strøk.»

Kostnadsrammene for disse to gigantprosjektene er enorme og vil belaste befolkningen økonomisk i form av bompenger i mange, mange år. Vi ser også med undring på at vår lokalavis har tatt stilling mellom de to alternativene. Dette må gå utover Tønsbergs Blads troverdighet og journalistiske integritet? Her må avisa tenke seg om!

Alternativet

Vi merker oss at stadig fler tar til orde for den «tredje løsning»; avlastningsbro Stensarmen – Rosanes/Ørsnes. Vi i velforeningen mener at dette alternativet må utredes skikkelig. Frodeåstunellen med sine firefelt har stor ubrukt kapasitet og en veiløsning mot Stensarmen og over til Rosanes/Ørsnes vil koste en brøkdel av nåværende gigantplaner og vil kunne løse trafikkutfordringene i lang tid framover. Gjennomgangstrafikk vil med enkle grep kunne tvinges gjennom Frodeåstunellen og over til Nøtterøy via utbedring av Ringveien og en bru over til Nøtterøy parallelt med eksisterende kanalbro. I motsetning til tunell, vil en bro også kunne nyttes av gående og syklister.

Befolkningen vil med denne løsningen få en vesentlig billigere løsning tilpasset et endret kjøremønster. En løsning som vil gjøre Tønsberg mer attraktiv. En fornuftig parkeringsplan der de som skal til Tønsberg sentrum med bil kan parkere i rimelig nærhet av sentrum basert på hvilken retning en kommer inn i byen, vil ytterligere bidra til vekst og trivsel i Tønsberg sentrum – både for næringsliv og beboere.

Våre politikere på kommunalt og fylkesnivå må legge prestisje og andre motiver til side, stikke fingeren dypt ned i jorda og vurdere veisaken på nytt! Her kreves politisk mot!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags