Tunnel eller bru? Det viktigste er at det står klart til bruk i 2024

GÅR FOR TUNNEL: Senketunnel er det alternativet som løser flest problemer, mener Tom Mello i Færder Høyre.

GÅR FOR TUNNEL: Senketunnel er det alternativet som løser flest problemer, mener Tom Mello i Færder Høyre. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Samlet måloppnåelse viser at Kaldnes – Korten er det beste alternativet. Kun prisen skulle være grunnlag for å velge Ramberg – Smørberg-alternativet.

DEL

MeningerDe to gjenværende alternativene for ny fastlandsforbindelse er lagt ut på høring. Alle kan sende inn sin mening om hva som bør vektlegges og hvilket alternativ som foretrekkes. Meningsytringer i denne saken blir ofte fremstilt uten å hensynta helhet i målene som skal oppfylles. Målsettingen om økt bruk av kollektiv transport og redusert trafikk gjennom byen skal oppnås i tillegg til sikker fremkommelighet ved utrykning, raskere tilgang til E18 og andre mål.

Mange avisinnlegg bærer preg av at innsenderen kun er opptatt av miljøhensyn eller raskeste vei til Torp eller Oslo. Meningsytringer hvor bare deler av faktisk måloppnåelse blir vektlagt, kan lett gi en skjev virkelighetsbeskrivelse.

De som ikke deler Statens Vegvesens anbefalinger mener ofte at fagmyndigheten ikke opererer med riktige data eller har en agenda som ikke tjener folket. Vegvesenet er den første til å si at trafikkberegninger og kostnadsoverslag har en stor feilmargin. De forholder seg til politiske føringer med mange mål, og det er derfor naturlig at deres vurderinger ikke tilfredsstiller de som har en preferanse som er basert på bare ett av målene.

Alle kriteriene må med

Jeg tror folk flest setter pris på at beslutninger ikke blir tatt på bakgrunn av personlige oppfatninger som er farget av om man selv reiser mest mot nord eller mest mot sør eller om man stort sett bare skal til byen med bil eller buss. Vegvesenet og det politiske miljøet tar på alvor at alle kriteriene for valg av ny fastlandsforbindelse må tas med i vurderingen.

Når samlet måloppnåelse viser at Kaldnes – Korten er det beste alternativet, så burde det etter min vurdering kun være pris som skulle være grunnlag for å velge Ramberg – Smørberg-alternativet. Det vil bli noe høyere pris per passering med tunnel enn med bru. Spørsmålet bør være om dette er en prisforskjell som vi synes forsvarer Korten-alternativet.

Tenk framover

Det er også interessant å tenke 50 år frem i tid når så viktige beslutninger skal tas. Dersom befolkningsutviklingen i regionen da vil tilsi at det bør etableres en tredje fastlandsforbindelse så vil kanskje en forbindelse mot vest være en aktuell løsning.

Uansett vil Kanalbrua alltid være den naturlige forbindelsen fra øyene til byen, og Korten det beste utgangspunkt for trafikk rundt Tønsberg og til Oslo. Trolig vil disse trafikkstrømmene være de klart viktigste også langt frem i tid.

Det er usikkert om det noen gang blir så mange innbyggere på øyene at det blir behov for ytterligere kapasitet. Endring i måten vi forflytter oss på kan også tilsi en annen tilnærming enn bygging av en tredje fastlandsforbindelse selv om vi skulle bli mange flere mennesker på øyene.

Samordnet aksjon

De mange likelydende høringsuttalelsene som innkommer bærer preg av en samordnet aksjon. Tallmessig fordeling av støtte til de to alternativene må vurderes deretter. Ivrige tilhengere av Vestfjord-forbindelsen uttalte før lokalvalget i Færder kommune at mange ville stemme på partier som ønsket dette alternativet. Det ble i stor grad tilfellet i 2003-valget.

Siden den gang har de fleste akseptert at en Vestfjord-forbindelse ikke lar seg realisere. Det faktum at partier som fremdeles ønsket en slik løsning, ikke gjorde et godt valg i 2017, tyder på at majoriteten av innbyggerne i Færder kommune nå støtter en fjordkryssing mot nord. Dette vil bli veldig bra!

Det viktigste nå er at vi får god fremdrift, minst mulig ulemper i anleggsperioden og at tunnel eller bru står klart til bruk i 2024.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags