Veivesenet: Dette er fakta om bypakka

FLERE MULIGHETER: Dette er alternativene det arbeides med. Illustrasjon: Statens vegvesen

FLERE MULIGHETER: Dette er alternativene det arbeides med. Illustrasjon: Statens vegvesen

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Det er stort engasjement blant folk om hvor den nye fastlandsforbindelsen skal ligge. Det er positivt. Medvirkning og innspill er viktig i den delen av prosessen vi er inne i nå. Gjennom tilbakemeldingene i de fire medvirknings- og informasjonsmøtene vi har hatt, har det kommet mange gode innspill som vi tar med oss videre. Det er viktig at informasjonen som brukes er korrekt, og vi ønsker derfor å komme med en del faktaopplysninger.

DEL

MeningerBypakke Tønsberg-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold fylkeskommune, Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og tidligere Stokke kommuner. Bypakka skal løse oppgaven om et helhetlig transportsystem for Tønsberg-regionen. Statens vegvesen leder det faglige planarbeidet. Prosjektet består av flere delprosjekter: Gatebruksplan for Tønsberg sentrum, interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektiv og ny fastlandsforbindelse fra Tjøme og Nøtterøy. Etter lokalpolitiske vedtak inneholder bypakka også tiltak på Teie, i Presterødbakken og Hogsnesbakken og på Tjøme, samt tilknytninger til E18.

 Nina Ambro Knutsen

Nina Ambro Knutsen Foto:

 Steinar Aspen

Steinar Aspen Foto:

Tore Kaurin

Tore Kaurin Foto:

Et helhetlig transportsystem

Arbeidet med Bypakka bygger på konseptvalgutredning (KVU) for helhetlig transportsystem i Tønsberg-regionen. Denne ble kvalitetssikret av et eksternt konsulentfirma (Møreforsking og Metier AS) som kom til samme faglige konklusjon som Statens vegvesen. Den faglige anbefalingen var nord-sør, ringveikonseptet. Det består av en ny fastlandsforbindelse fra Kolberg til Jarlsberg eller til Korten, i kombinasjon med en betydelig satsing på sykkel, gange og kollektiv for å unngå økt biltrafikk.

LES OGSÅ: Hvorfor velge den dyreste løsningen for ny fastlandsforbindelse?

Vestfjordforbindelsen kom dårligst ut

Vestfjordforbindelsen var med i utredningen og ble utredet til samme detaljeringsnivå som nord-sør-alternativene. Den kom dårligst ut på fire av de vurderte konsekvensene (miljøkonsekvenser, robusthet, ikke prissatte konsekvenser og regionale virkninger). Den kom best ut på prissatte virkninger. Kostnaden for Vestfjord-alternativet ble vurdert til ca. 1,3 milliarder kr med vei i dagen.

LES OGSÅ (+): Næringslivet sier nei til Vestfjordforbindelsen: – Vi må ha tillit til Statens vegvesen

Med tunnel på store deler av strekningen, ble kostnaden anslått til 2,7 milliarder kr. Den ville heller ikke kommet best ut på de prissatte konsekvensene med denne kostnaden. Ved behandlingen av konseptvalgutredningen var det 12 som stemte for Vestfjordforbindelsen av i alt 158 representanter i de fire kommunene Stokke, Nøtterøy, Tjøme og Tønsberg samt Vestfold fylkesting. Etter dette gikk saken til Samferdselsdepartementet, som høsten 2015 bestemte at ringveikonseptet for ny fastlandsforbindelse skulle utredes videre, dvs. i de to korridorene Kolberg-Korten og Kolberg-Jarlsberg. Vestfjordforbindelsen er dermed ute.

LES OGSÅ: Legg bort ideen om Vestfjordforbindelsen

Kjellekrysset skal ikke bli noe problem

Mange hevder at det vil oppstå kø i Kjellekrysset. Med nevnte målsetting om at veksten i persontrafikken skal tas med kollektiv/sykkel/gange, vil ikke biltrafikken gjennom krysset bli vesentlig annerledes enn i dag. Dersom biltrafikken allikevel skulle øke, er det fullt mulig å øke kapasiteten ved noen enkle grep, f.eks. ved å etablere et filterfelt for dem som kommer over Semslinna og skal til sentrum/Nøtterøy slik at de kjører utenom rundkjøringen. Vi anser derfor ikke at det blir et framtidig problem med trafikkavviklingen i Kjellekrysset uansett løsning for fastlandsforbindelsen.

LES OGSÅ: Klart svar fra folkemøtet: – Denne brua vil vi ikke ha

LES OGSÅ: Klart svar fra folkemøtet: – Denne brua vil vi ikke ha I veisaken tar politikerne heller mannen enn ballen

To eller fire felt? Om den nye forbindelsen skal ha to eller fire felt vurderes i arbeidet med kommunedelplanen, og må ses i sammenheng med målene for bypakka. To felt eller fire felt skal vurderes når resultater av trafikkberegningene foreligger. Det er også viktig å huske på at to av de fire feltene på eksisterende kanalbru skal frigis til kollektivtrafikk slik at det blir en vesentlig reduksjon av kapasiteten for biler over brua. I det videre arbeidet vil det bli vurdert behov for tiltak helt fram til E18 uavhengig av om en løsning fra Kolberg til Korten eller fra Kolberg til Jarlsberg blir valgt. Behov for tiltak for biltrafikken som nye kryssløsninger ved travbanen, ekstra kjørefelt over Semslinna og/eller Jarlsberglinna vil bli vurdert før endelig konklusjon trekkes.

Bane Nor og veivesenet samarbeider

Statens vegvesen samarbeider tett med Bane Nor. En felles plan er derimot lite hensiktsmessig, bl.a. grunnet jernbane- og veitekniske forhold, gjennomføringstidspunkt og størrelse på planområdet. Ny jernbane og ny fastlandsforbindelse skal betjene helt ulike trafikkstrømmer.

LES OGSÅ: Fire av fem kjører alene, det tallet bør ned

Kostnaden for KVU-ens ringveikonsept, slik som det ble vedtatt av Samferdselsdepartementet, er 2,5 milliarder kr (+/- 40 %). I tillegg har politikerne lokalt fattet vedtak om flere prosjekter som man ønsker løst, men som vanskelig lar seg finansiere over ordinære budsjetter. Dette gjelder Hogsnesbakken, gang- og sykkelveiprosjekt på Tjøme og løsninger for Teie og Presterødbakken. Tiltakene i Bypakka skal betales ved bompenger med en innkrevingsperiode på 15 år med en foreløpig beregnet sats på 15–20 kr per passering.

Målet er en anbefaling om trasévalg fra Statens vegvesen høsten 2017 og en vedtatt kommunedelplan sommeren 2018. Neste steg er en reguleringsplan med planlagt vedtak høsten 2019. Hvis alt går som planlagt, blir det oppstart bygging i 2020–2021 og ferdig vei 2023/2024.

Vi registrerer at mange har bestemt seg for løsning lenge før utredninger foreligger. Det er fortsatt mulig å komme med innspill. Vi er opptatt av å få så godt faglig grunnlag som mulig før vi legger fram en vår anbefaling. Politikerne gjør så sine valg ut fra de verdier de velger å vektlegge.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags