Vi er utrolig skuffet og føler oss sveket av våre egne kommunestyrerepresentanter

FREMTIDEN? Det vi ser nå er ikke noen demokratisk prosess. Der er et forsøk på å avskjære velgerne fra å påvirke valg av fastlandsforbindelse, skriver medlemmer i Munkerekkveien Vel om intensjonsavtalen som lander ei bru midt i boområdet på Ramdal på Nøtterøy.

FREMTIDEN? Det vi ser nå er ikke noen demokratisk prosess. Der er et forsøk på å avskjære velgerne fra å påvirke valg av fastlandsforbindelse, skriver medlemmer i Munkerekkveien Vel om intensjonsavtalen som lander ei bru midt i boområdet på Ramdal på Nøtterøy. Foto:

Av

Intensjonsavtalen er ikke bare et svik mot oss som innbyggere. Det er også et svik mot viktige demokratiske prinsipper, åpenhet, folkelig deltagelse og ansvarliggjørelse av politikere i valg.

DEL

MeningerMunkerekkveien vel og beboerne i Munkerekka, Ramdal og Ramberg har med vantro sett intensjonsavtalen mellom fylket og kommunene, hvor kommunene har skiftet standpunkt for fastlandsforbindelsen og har akseptert bru Ramberg-Smørberg. Vi er utrolig skuffet og føler oss sveket av våre egne kommunestyrerepresentanter. Vi henvender oss derfor til alle representanter i Fylkesting og kommunestyrer og ber dere om å avvise intensjonsavtalen.

BAKGRUNN: Fylket vil investere over en halv milliard kroner for å få bruløsning framfor tunnel

Gode bomiljøer er prioritert politisk satsningsområde og en nødvendighet for en god samfunnsutvikling. Vi har virkelig gode og velfungerende bomiljøer, trygge omgivelser for familier og barn. De er vel etablerte, de er sentrumsnære og sykkel og gange blir mye brukt. Her bor både barnefamilier og eldre pensjonister. Vi har trygge forhold for barns lek og vi har attraktive frilufts- og fritidsaktiviteter. Vestfjorden er ikke bare for oss men for alle i Tønsberg og Færder et eldorado for bading, båtliv og fritidsfiske. Alt dette forringes om den nye fastlandsforbindelsen legges i bro Ramberg-Smørberg. Verdireduksjon av eiendommene vil påføre innbyggerne våre store tap. Vi kan ikke akseptere at våre nærmiljøer raseres og alle måloppnåelser tilsidesettes i et partipolitisk maktspill.

Fastlandsforbindelsen er resultatet av en lang og åpen prosess med løpende informasjon fra Statens Veivesen. Det har vært flere folkemøter og har vært en offentlig høring hvor alle har kunnet fremme sine synspunkter. Vi har bidratt med innspill og vi har levert en utfyllende høringsuttalelse. Vi har følt at det har vært en demokratisk prosess hvor våre standpunkter har blitt imøtesett. Denne prosessen ledet opp til at Færder kommunestyre med stort flertall anbefalte Kaldnes-Korten i tunnel som trase for den nye fastlandsforbindelsen. Ikke bare for å imøtekomme våre interesser, men også fordi dette alternativet er det som best oppfylte målsetningene, både de trafikale målene og bærekraftmålene. Kaldnes-Korten i tunnel er det alternativet som gir størst positiv gevinst, og det alternativet som best ivaretar behovene ved fremtidig vekst, ikke bare for Færder, men for hele Tønsberg regionen.

Vi var selvfølgelig skuffet da Fylkestinget med minste margin stemte for bru Ramberg-Smørberg. Vi har imidlertid oppfattet vedtaket om at det regionale planarbeidet skal inkludere begge alternativene, både bru og tunnel, som et erkjennelse av at fylket var i tvil om sitt eget vedtak. Dette åpner for å ta endelig standpunkt først når konsekvensene av arbeidet med reguleringsplan foreligger. Vi for vår del har tillit til at det videre planarbeidet vil avklare usikkerhetene i prosjektet og styrke grunnlaget for Kaldnes-Korten i tunnel.

Det vi ser nå er ikke noen demokratisk prosess. Der er et forsøk på å avskjære velgerne fra å påvirke valg av fastlandsforbindelse. Partitaktiske hensyn går foran interessene til innbyggerne. Høyre frykter at de blir skadelidende dersom diskusjon om fastlandsforbindelsen blir del av høstens valgkamp. Bypakke Tønsberg og fastlandsforbindelsen er kanskje den viktigste lokalpolitiske saken på mange (ti)år. Er det noe som hører hjemme i en lokal valgkamp, så er det vel nettopp fastlandsforbindelsen. Ikke minst fordi den tidligere er nedstemt i en folkeavstemming.

Intensjonsavtalen er ikke bare et svik mot oss som innbyggere. Det er også et svik mot viktige demokratiske prinsipper, åpenhet, folkelig deltagelse og ansvarliggjørelse av politikere i valg.

Intensjonsavtalen er slett ikke så god som Høyre prøver å framstille den. Det er ren politisk hestehandel. Det er ikke troverdig at fylket vil bidra med over 500 millioner tatt fra andre deler av fylket. Fylkets bidrag er ikke «nye friske penger». Det er omprioritering av midler fylket som veieier uansett må anvende til løpende drift, vedlikehold og opprusting av fylkesveiene i Tønsberg regionen, intensjonsavtale eller ikke. Og de store tiltakene er ikke finansiert. Skal de realiseres må de betales av trafikantene i form av økte bompenger.

Det eneste man oppnår med intensjonsavtalen er at det brukes mer penger for å øke trafikkbelastningen og støyulempene for oss som rammes. Det er ikke ett eneste konkret kompenserende tiltak for oss som får våre verdier rasert.

Det er heller ikke slik at fastlandsforbindelsen utsettes på ubestemt tid dersom intensjonsavtalen ikke godtas. Faller intensjonsavtalen forsetter det regionale planarbeidet og det endelige valget av bru eller tunnel gjøres av Fylkestinget når planarbeidet er ferdigstilt.

Det er vår oppfordring både til Fylkestinget og til kommunestyrene i Tønsberg og Færder å avvise intensjonsavtalen. Så får det regionale planarbeidet fortsette med både bru og tunnel til alle usikkerheter er avklart.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags