Klimahensynene alene er nok til å si nei til den foreslåtte fastlandsforbindelsen – av hensyn til fremtidige generasjoner

MILJØRETTET: Reidar Gotteberg og Dag Daler i MDG ønsker å stoppe bruplanene for å spare naturen

MILJØRETTET: Reidar Gotteberg og Dag Daler i MDG ønsker å stoppe bruplanene for å spare naturen Foto:

Av
DEL

LeserbrevTB ba i sommer om et intervju med MDG for å belyse partiets politikk for den planlagte fastlandsforbindelsen, TB 18.7. Ordfører Roar Jonstang i Færder kommenterte MDGs uttalelser. Det gir oss anledning til å be om spalteplass for å utdype vårt forslag til fastlandsforbindelse, korrigere ordførerens forståelse av MDGs politikk og imøtegå hans synspunkter.

Å sikre innbyggerne gode bomiljøer og trygge boligområder er av de viktigste oppgavene for kommunepolitikerne. Det gjør kommunen attraktiv og sikrer vekst og velstand, tilflytting og nyetableringer. Det er prioritert av MDG. Vi kan derfor ikke være med på en ny fastlandsforbindelse med store negative ringvirkninger for kommunens innbyggere.

«Det blir nok innbyggere som uansett vil oppleve ulemper i de berørte områdene», for å sitere ordføreren, som dermed erkjenner skadevirkningene for de aktuelle beboerne. Ordføreren og Høyre mener tydeligvis at det er helt greit at gode og veletablerte bomiljøer på begge sider av fjorden ødelegges av et overdimensjonert og helt unødvendig veisystem Og det rammer spesielt innbyggerne i Færder – Kolberg, Munkerekka, Ramdal og Ramberg – hardest. MDGs forslag om en østforbindelse avvises av Høyre. Vi går imot østforbindelsen sier ordføreren, fordi det vil skade bomiljøene på Teie.

Vi i MDG har – i motsetning til Høyre – omsorg for alle beboerne i kommunen. Vi vil bevare alle etablerte boområder i kommunen og videreutvikle de gode bomiljøene. Vi har ingen å miste. Vi kan ikke være med på Jonstang sitt forsøk på å spille innbyggerne på Teie og i Munkerekka ut mot hverandre.

Nei, Roar Jonstang, MDGs forslag for fastlandsforbindelsen ødelegger eller skader ikke bomiljøene på Teie, Rosanes eller Ørsnes. Vårt forslag er å fullføre den påbegynte ringveiforbindelsen rundt Tønsberg, Vi vil bruke de eksisterende veitraseene og koble sammen Frodåstunellen og Kanalbrua for dermed å lede gjennomgangstrafikken utenom sentrum. Sammen med en ny bru parallell med Kanalbrua, prioritert for kollektivtrafikk og samkjøring, vil det gi et effektivt miljøriktig veisystem til en vesentlig lavere kostnad (og vesentlig lavere bompengesats) enn en veiforbindelse over Smørberg med lange tunneler og bru fra Ramberg. Trafikktellingene fra SVV viser ingen økning av trafikken over Kanalbrua de senere årene. Den store utbyggingen på Borgheim er skrinlagt. Det forventes ingen kraftig øking av folketallet i Færder i nær framtid, faktisk var folketallet i Færder sist år synkende. Vi er klare på at dette endrer premissene for fastlandsforbindelsen. De tanker som var rådende for 30 år siden har ikke lenger aktualitet.

Nei, Roar Jonstang, fastlandsforbindelsen over Ramberg-Smørberg styrker ikke kollektivtilbudet eller kollektivtrafikken. Snarere tvert imot. Trafikkanalysene til SVV viser at dette alternativet vil gi ny og øket personbiltrafikk. Personbiltrafikken øker på bekostning av kollektivtrafikken. MDG er en sterk forkjemper for kollektivtrafikk. Da kreves det helt andre virkemidler, de store pengene må brukes på å utvikle kollektivtilbudet i stedet for å brukes på en 4-felts overdimensjonert fastlandsforbindelse. MDG er lojale både til RPBA (Vestfold fylkeskommune Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk) og nasjonale retningslinjer «Veksten i persontransporten skal i størst mulig grad tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange».

MDG er også opptatt av den globale klimatrusselen. Sommerens varmerekorder er en kraftig påminnelse om hva som er i ferd med å skje, polisen smelter og havnivået stiger. Klimatrusselen er «Tradegy of Commons» hvor alle agerer for egeninteresse og dermed overforbruker og ødelegger fellesressurser. Klimatrusselen kan bare bekjempes dersom alle bidrar, globalt, nasjonalt, på kommuneplan og som individer. Da holder ikke ordførerens og Høyres mantra: «.. så vil det for allmennyttige formål, noen ganger, måtte tas andre hensyn ..». Det er en direkte uansvarlig politikk. Dersom alle skulle opptre slik vil vi aldri unngå global oppvarming. Vi vil aldri nå 2-graders målet i Parisavtalen. Norge vil aldri kunne oppfylle sine nasjonale forpliktelser. En ny fastlandsforbindelse med lange tunneler og 4-felts bru Ramberg-Smørberg vil skape store klimautslipp både i anleggsfase og i drift, selv med en stor andel elbiler. Klimatrusselen er så alvorlig at alle tiltak må vurderes opp imot klimaavtrykket. Prosjekter med negativt klimaavtrykk kan ikke realiseres.

Klimahensynene alene er nok til å si nei til den foreslåtte fastlandsforbindelsen – av hensyn til fremtidige generasjoner.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags