Sukkenes bro?

HVOR GÅR TUREN? Illustrasjonen viser resultatet av Bypakke Tønsberg-regionens trafikkundersøkelse med intervjuer 11. oktober 2016.

HVOR GÅR TUREN? Illustrasjonen viser resultatet av Bypakke Tønsberg-regionens trafikkundersøkelse med intervjuer 11. oktober 2016. Foto:

Av

Det er fristende å gi fastlandsforbindelsen til øyene navn etter den berømte broen i Venezia, mener Gert Heiberg.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Historien om en ny Nøtterøy fastlandsforbindelse strekker seg minst tilbake til 1999. Det foreligger en formidabel mengde utredninger og «vedtak» av ymse slag. Prosessen er også preget av at det lenge ikke har foreligget hverken trafikkanalyser eller konkrete budsjetter som faktagrunnlag for de ulike alternativ.

LES OGSÅ: Ordførernes veiløfter kan føre til at du må betale mer i bompenger

Nå er det Smørberg-alternativet som står sterkest. Riktignok har Statens vegvesen (som har bygget veier i Norge i ca. 150 år) til nå begrenset seg til å operere med en usikkerhet i prissettingen på 25 prosent! For et prosjekt på f.eks. 5 milliarder, er det i enkel hoderegning pluss/minus 1 milliard.

LES OGSÅ: Færder trenger flere kortreiste arbeidsplasser

Veien fra 1999 og fram til der saken står i dag, bærer preg av et virvar av påstander, synspunkter, argumenter og misforståelser. En gjennomgang av sentrale dokumenter fram til i dag viser også en formidabel mangel på fakta. Her foreligger en menge ordrike utredninger, både fra fagetatene og fra de ulike politiske fraksjoner. Et betydelig antall konsulentfirmaer har dessuten bidratt. Ikke rart noen og enhver har gått seg vill i dette virvar av informasjon og udokumenterbare påstander.

LES OGSÅ: Ja til Vestfjordforbindelsen

Mye mangler

Metier AS og Møreforskning Molde AS (forkortet EKS), har etter gjeldende avtale med Finansdepartementet fullført «Kvalitetssikring fase 1 (KS1 konseptvalg) for transportsystemet i Tønsbergregionen». Rapporten er datert 24. november 2014. Fra denne siteres:

«EKS mener at KVUen har utelatt en drøfting, dokumentering og konkretisering av problemstillingen og hva som er det prosjektutløsende behov. F.eks. er det ikke drøftet og dokumentert hva som egentlig er behovet i forhold til overbelastet vegnett, dårlig fremkommelighet for kollektivtrafikk, belastning av bymiljø og sårbar forbindelse mellom Nøtterøy og fastlandet. Det er følgelig i for liten grad forsøkt å skille mellom ønsker og reelle behov.»

LES OGSÅ: Juleønske fra regionens næringsliv til politikerne i Tønsberg og Færder

Den viktige tabellen på side 57 i konseptvalgutredningen, «Rangering av konsepter», fremstår som meget uoversiktlig og lite egnet for å konkludere når det gjelder konseptvalget. EKS har fortsatt vanskeligheter med å forstå hvordan den totale rangeringen er utledet.

I 2005 ble det gjennomført en «folkeavstemning». Den fikk som resultat et nei til bompenger. Konsekvensen ble dermed også nei til ny Nøtterøy-forbindelse. Det kan være all mulig grunn til å stille spørsmålstegn ved hvordan denne sammenhengen på forhånd ble kommunisert ut til velgerne.

LES OGSÅ: Ordføreren advarer mot å tukle til avtalen i veisaken: – Da leker man med ilden

Østalternativet og Vestfjordforbindelsen

Siden har også en lokal gruppering på Nøtterøy med stor intensitet og uten bred dokumentasjon sterkt promotert Vestfjordforbindelsen. Om Vestfjordforbindelsen sier EKS:

«Ut fra de beregningene som er gjort, vil EKS imidlertid ikke utelukke at dersom den prognoserte befolkningsveksten kommer, kan en Vestfjordforbindelse muligens vise seg lønnsom på lengre sikt, som et selvstendig regionforstørringstiltak. EKS vil imidlertid ikke anbefale dette konseptet som en bypakkeløsning for Tønsberg.»

LES OGSÅ: Hvem leker med ilden, ordfører Berg?

Ettersom staten (Finansdepartementet inkludert), er beslutningsmyndighet, kan dermed Vestfjordforbindelsen i de nærmeste tiår utelukkes å være et alternativ som skal tas med videre.

Etter hvert ble antall alternativ snevret inn til to: Tunnel under Byfjorden eller bro til Smørberg. Begge to uten en eksakt prislapp. Øst-alternativet ble i 2015 stoppet av samferdselsministeren - uten noen form for en samlet faglig begrunnelse, og meget trolig gjennom «intern» påvirkning fra lokale politikere. Etter dette har dessverre den faktiske begrunnelsen for hvorfor utredningen av Østalternativet ble stoppet latt vente på seg. Dette har som kjent utløst berettigede krav om at Østalternativet skal vurderes på linje med Smørberg-alternativet. Med i en slik utredning hører også en eksakt prislapp på begge alternativ.

LES OGSÅ: Bru er vedtatt – la oss komme videre!

FORFATTER: Veien fra 1999 og fram til der saken står i dag, bærer preg av et virvar av påstander, synspunkter, argumenter og misforståelser, skriver Gert Heiberg.

FORFATTER: Veien fra 1999 og fram til der saken står i dag, bærer preg av et virvar av påstander, synspunkter, argumenter og misforståelser, skriver Gert Heiberg. Foto:


Basere på fakta

Etter Metier AS' og Møreforsknings rapport gikk det 24 måneder før det forelå en grundig og omfattende trafikkanalyse. Resultatet av reisestrømsanalysen for Kanalbrua finner du i bildet. Av en eller annen merkelig grunn har det oppstått et overdimensjonert fokus på trafikkmengde mellom Nøtterøy og Tønsberg. Fra sør over Kanalbrua er årsdøgnstrafikken 36.000.

LES OGSÅ: Du bærer havre til en død hest, Tom Mello

Tallenes tale er at det fra øst (Presterød tellepunkt) og vest (Semslinna tellepunkt), er en årsdøgnstrafikk på til sammen 44.000. Halvparten av disse har Tønsberg sentrum som endelig reisemål. Det er imidlertid overhodet ikke på dagsordenen hvordan noe av denne trafikken «må ledes utenom Tønsberg».

LES OGSÅ: De rødgrønne bærer et stort ansvar for ny fastlandsforbindelse

En del av å ha et demokrati og en fri presse er at alle kan komme til orde. Når beslutningen skal tas, må det skje med fakta som basis. Alle investeringer som det offentlige gjør i infrastruktur, skal baseres på best mulig fakta. I prosjektet Ny Nøtterøy fastlandsforbindelse har det altfor lenge vært fraværende. Det er til syvende og sist Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet som er avgjørende myndigheter. Lokale og regionale politiske og faglige instanser har kun roller som rådgivende instanser – herunder å stille krav til å få trafikkanalyser og eksakte budsjetter på bordet.

La oss få løftet opp dette prosjektet på det faglige nivået det hører hjemme – selv om det skulle ta litt tid. Det er på høy tid at hele prosjektet gjennomføres som statlig regulering.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken