Nye Tønsbergregionen legevakt åpner 5. mars. Nye lokaler med bedre plass, tilrettelagte arealer og nytt utstyr gir grunnlag for en klar forbedring i tilbudet. Både for ansatte, pasienter og pårørende.

Jeg uttrykte i september 2017 min bekymring for dårligere kvalitet når det gjelder en viktig del av legevaktens planlagte tilbud til befolkningen i Tønsberg, Re, Færder, Holmestrand og Hof: Øyeblikkelig hjelp – døgntilbud, skal det være uten lege?

Øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) er for pasienter som er for syke til å være hjemme, men likevel ikke trenger sykehusinnleggelse. Dette er en sårbar gruppe, som til nå har fått tilbud i hjemkommunene. God kvalitet på ØHD er et viktig samhandlingsoppdrag for kommunene, og bidrar blant annet til å redusere antall akuttinnleggelser på sykehuset.

Dette er et totalt brudd med faglige råd

Utviklingen i denne saken har dessverre vist at min bekymring var vel begrunnet. Vertskommunen Tønsberg signaliserte tidlig i vinter at man ønsket å videreføre ordningen med lege i bakvakt. I løpet av de siste ukene har imidlertid administrasjonen gjort helomvending og besluttet at det likevel ikke skal være ansvarlig lege tilknyttet legevaktens ØHD-senger. Beslutningen representerer et totalt brudd med faglige råd fra fastleger, nåværende ØHD-leger og sykehusleger.

Fastlegene mener pasienter som legges inn på ØHD-senger må tas imot av lege og at behandling og oppfølging må koordineres av bakvaktslege tilknyttet ØHD-enheten. Sykehuslegene signaliserer at en trygg overføring fra sykehus til ØHD-plass forutsetter legetilgjengelighet ved mottak. Kommunens administrasjon legger imidlertid opp til at det kun skal være mulig å legge inn pasienter til ØHD på dagtid, og at innleggende lege skal ta ansvar for behandlingen.

Åse kom til legevakten for å få stanset en blødning i nesen. Så startet marerittet: – Det var helt grusomt 

Hvem vil sende pasientene sine hit?

Dette innebærer i praksis at den reelle tilgjengeligheten på ØHD-plasser reduseres kraftig. Hvilken fastlege eller sykehuslege vil overføre syke pasienter til ØHD, og selv ha ansvaret for videre behandling og oppfølging? I samtidig forvissning om at det ikke er lege tilgjengelig på ØHD-enheten? ØHD-enheten blir i beste fall å sammenligne med en døgnavdeling på sykehjem, der begrepet «øyeblikkelig hjelp» ikke lenger har mening.

Min vurdering er at administrasjonen i Tønsberg kommune nå legger opp til en endring i ØHD som medfører en klar tilgjengelighets- og kvalitetsreduksjon sammenlignet med eksisterende tilbud i Færder kommune. Jeg mener videre det er et klart brudd på forutsetningene i de politiske vedtakene angående samarbeidet om ØHD-plassene. For befolkningen og politikerne i Færder innebar vedtak om ØHD-samarbeid at tilgjengeligheten og kvaliteten på tilbudet skulle opprettholdes.

For å bli sluppet inn til kvinnen i 80-årene, tok mannen på seg en parykk og utga seg for å være helsepersonell. Deretter stjal han fra henne. 

Færder må vurdere samarbeidsavtalen

Det haster å finne en løsning på dette, siden åpningsdagen for Tønsbergregionen legevakt nærmer seg. Legevakten er en viktig institusjon for befolkningen, og det påhviler administrasjonen i Tønsberg kommune et betydelig ansvar for å sikre at tilgjengelighet og kvalitet på ØHD opprettholdes. Vi i Færder forventer døgnbemannet legeberedskap, slik at tilbudet fortsatt kan være både øyeblikkelig og hele døgnet. Dersom dette ikke innfris av Tønsberg kommune, mener jeg Færder kommune må ta samarbeidsavtalen om ØHD opp til ny vurdering.