Tønsberg Høyre vil forsterke og utvide tiltak som motvirker barnefattigdom og utenforskap

Ole Sverre Lund, listekandidat (H) og Lise Mandal, ordførerkandidat (H)

Ole Sverre Lund, listekandidat (H) og Lise Mandal, ordførerkandidat (H)

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerNorge er landet i Europa med minst forskjeller. Selv om Norge er landet i Europa med minst forskjeller når man regner inn velferdstjenester, skatter og overføringer, ser vi at ulikheten øker noe. Det skjer i Norge og i andre land, noe som er en langsiktig utvikling som har pågått de siste 30 årene. Antall barn som lever i familier med vedvarende lav inntekt øker. 85% av veksten i barnefattigdom skyldes innvandring.

Barnefattigdom defineres som barn i husholdninger med vedvarende lav inntekt i tre år eller mer. Inntekten anses for å være lav når husstanden har 60% eller mindre av medianinntekten etter skatt. Over 100.000 barn og unge lever i lavinntektsfamilier på landsbasis. I nåværende Tønsberg kommune er det omkring 800 barn som lever i lavinntektsfamilier.

Lav eller liten tilknytning til arbeidslivet er hovedårsaken til barnefattigdom. Det viktigste tiltaket for å motvirke barnefattigdom er derfor å få flest mulig i inntektsgivende arbeid.

Regjeringens strategi (2015 – 2017) «Barn som lever i fattigdom» inneholder 64 tiltak som skal bidra til å motvirke barnefattigdom.

Bystyret vedtok i 2016 «Strategiplan for barnefattigdomsbekjempelse i Tønsberg kommune». Formålet var å synliggjøre kommunens utfordringer og definere strategier som bør følges for å redusere utenforskap og bedre barn og unges levekår. Bystyret behandlet i 2018 statusrapport og satsing i 2019.

Alle barn og unge skal oppleve en god og trygg oppvekst. Nåværende Tønsberg kommune har i dag tjenester og mange tiltak som inngår i strategiplanen for barnefattigdomsbekjempelse. Tønsberg Høyres program for kommende kommunestyreperiode tar utgangspunkt i gjeldende strategiplan og bygger videre på denne med nye tiltak.

Tønsberg Høyre vil:

 • Holde barnetrygden utenfor beregningsgrunnlaget ved utmåling av ytelser etter lov om sosiale tjenester
 • Ha fortsatt gratis trening til barn og unge i kjernetiden i kommunens idrettshaller
 • Innføre gratis «svømmekort» for elever det året de får svømmeundervisning på skolen
 • Etablere en ordning for gratis utlån av aktivitetsutstyr i kommunen, slik at alle kan delta i friluftsliv uavhengig av familieøkonomi
 • Videreføre og utvide aktivitetskalenderen og ordningen med opplevelseskort/fritidskort for barn og unge
 •  Se på muligheten for å innføre gratis transport i aktivitetskortet
 • Se på muligheten for å innføre «aktivitetstransport» for barn og ungdom fra skolen til fritidsaktiviteter
 • Avsette midler slik at familier gis mulighet til å søke om friplasser i barnehager
 • Styrke tilbudet om åpen barnehage
 • Gjøre det mulig å tilby gratis utlån av barnehage- og skolelokaler utenfor åpningstiden for å arrangere barnebursdager o.l.
 • Arbeide for at barn fra lavinntektsfamilier skal oppleve aktivitet, tilhørighet og mestring gjennom gratis lavterskel idrettsaktiviteter på fritiden
 • Bidra til etablering av ulike gratis lavterskeltilbud for barn og unge i skoleferier
 • Vurdere å innføre søskenmoderasjon når foreldre/foresatte har barn både i barnehage og SFO
 • Gi informasjon om offentlige støtte- og tilskuddsordninger for økonomisk vanskeligstilte og gi tilbud om grunnleggende opplæring i styring av hverdagsøkonomi.

Tiltakene i Høyres program vil bidra til at barn og unge som lever i lavinntektsfamilier i nye Tønsberg kommune får det bedre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags