Ja – jeg drømmer om fremtidsrettede transportløsninger i Tønsberg. Og jeg er ikke alene. Alle som stemte Venstre i lokalvalget i 2015 stemte på et program som bl.a. handler om at vi skal jobbe for at det blir lettere for folk å velge sykkel som transportmiddel, og at kollektivtilbudet skal bli mer attraktivt i Tønsberg.

LES OGSÅ: Hverdag og drøm i trafikken

Valgprogrammet er min arbeidskontrakt med dem som stemte på meg. Kjølner jobber ikke lenger etter noe valgprogram, siden hun valgte å bryte kontrakten med dem som stemte på henne. Da er det fritt fram å basere politikk og uttalelser på private historier og dagsform.

Selvfølgelig skal vi som politikere strekke oss mot noe bedre, samtidig som vi driver med praktisk politikk. Et fremtidsrettet Tønsberg er attraktiv for innbyggere, tilflyttere og næring.

Alle skjønner at bil er praktisk innimellom på enkeltturer. Som turen ekteparet Kjølner tok til Drøbak, og som vi kunne lese om i detalj. Det er i hverdagsrutinene og de store valgene potensialet ofte kan ligge.

Om hverdagsrutiner: Folk må til og fra jobb, skole, barnehage og aktiviteter. Folk velger det som er mest praktisk i en hektisk hverdag. Ingen drømmer om å stå i kø eller bekymre seg for luftkvalitet. Jeg stiller meg spørsmålet – hva kan vi gjøre politisk for å styrke kollektivtilbudet og for å styrke sykkeltilbudet? Og på den måten gjøre sykkel og kollektiv bedre – slik at flere vil ønske å benytte seg av det i større grad?

LES OGSÅ: Klimapolitisk bomskudd for SV i Tønsberg

Må ha fordeler av miljøvennlig transport

Ikke alle bor i nærheten av kollektivknutepunkter, eller nær sentrum. Potensialet for at flere velger sykkel ligger innenfor 3 km fra sentrum. Men mulighetene for å sykle trygt i hele kommunen må også prioriteres. Vi burde også se på innfartsparkering i forbindelse med knutepunkter, slik at det blir lettere for folk å velge en kombinasjon.

Om de store valgene: Når folk skal skaffe nye transportmidler er det i alles interesse at folk velger sykkel, hybrid, el- eller biogassbil. Men da må det være å foretrekke. Det må fortsatt være forutsigbare fordeler ved å eie en klimavennligere bil. Tønsberg burde gjeninnføre fordelene for elbileiere, plassere den nye biogasspumpen vi har fått midler til fra klimafondet strategisk, og prioritere flere ladepunkter. Det er for øvrig gjort en fin satsing på kommunens egen bilpark – den kan vi være stolte av.

Kjølner er ikke alene om å oppleve at det er utrygt å være myk trafikant enkelte steder i Tønsberg. Biltettheten er på høyde med de største byer i Europa og utrygghetsfølelsen i trafikkbildet er stor i kommunen (Tønsberg kommunes trafikksikkerhetsplan 2016-2019).

Et viktig tiltak er å bygge flere gang- og sykkelveier nær skolene, slik at barn og unge kan gå og sykle til skolen i stedet for å bli kjørt pga. opplevelsen av at skoleveien er farlig.

Mulighetene er mange. Men det krever politisk vilje. Hyppige bussavganger der hovedtyngden av folk bor, flere direkteruter mellom knutepunkter og store arbeidsplasser burde sees på. Bussen må få komme frem. Kollektivfelt må prioriteres. OG vi må tørre å se på økonomi som incentiv. VKT har innimellom kampanjer som er med på å synliggjøre buss som alternativ. Én går nå – en uke for kr 110 i hele Vestfold – veldig bra!

LES OGSÅ: TØI: Førerløse biler kan gi mer trafikk

Gratis kollektivtransport

I fylket har Venstre vært førende på å øke kollektivsatsingen de siste åtte årene. Jeg håper fylkespolitikerne i enda større grad ser på holdningsskapende aktiviteter for buss. Med reduserte priser som de gjør nå – og gjerne på muligheten for å teste ut gratis kollektiv som prosjekt, for å bidra til å skape nye vaner hos folk.

Det er ikke noe nytt med gratis kollektiv. Vi kunne forrige uke lese i Tønsbergs Blad om sykkelferjen «Ole III», som blir gratis i sommer. Det finnes muligheter.

Store byer har innført totalt gratis kollektiv. Gratis kollektivtransport settes inn på dager med svært høy luftforurensing i enkelte byer i Norge. Mer biltrafikk i Tønsberg vil bidra til den dårlige luftkvaliteten, og er ikke positivt. På lengre sikt kan det hende Tønsberg MÅ tenke i slike baner.

Jeg tror ikke det er skummelt å ha ambisjoner om et mer trivelig og praktisk Tønsberg som er enda mer attraktivt for innflyttere og besøkende. Hvorfor Kjølner mener det er avskrekkende å gjøre noe med det, forstår jeg ikke. Jeg forventer faktisk at en fylkespolitiker har ambisjoner for kollektivtrafikken i fylket vårt. Noen drømmer kan bli virkelige, men da må man søke å realisere dem. Å resignere er ikke noe alternativ for meg. Om vi kan gjøre det bedre, må vi selvfølgelig prøve på det.