Skal det bygges ny vei eller jernbane over eiendommen din?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Har du krav på erstatning? Reglene er ikke enkle.

DEL

KommentarOm politikerne velger ny fastlandsforbindelse med hengebro fra Ramberg til Smørberg eller undersjøisk tunnel fra Kaldnes til Korten, er ennå ikke avgjort. Det skal også bygges ny dobbeltsporet jernbane mellom Tønsberg og Larvik. Bane Nor legger frem sitt valg av trase i desember. Utbyggingen vil kreve at bolighus og annen bygningsmasse vil måtte rives og at andre eiendommer mister hager, nærings-, skogs- og landbruksareal.

Ekspropriasjon innebærer at du må selge hele eller deler av eiendommen din under tvang. Å miste et hjem eller produktivt landbruks- eller næringsareal, oppleves ofte som svært tungt. I en slik situasjon er naturlig å spørre seg hva man har krav på i erstatning. Reglene er ikke enkle.

Erstatning

Etter Grunnloven har grunneieren krav på full erstatning. Full erstatning innebærer at man ikke skal settes i en dårlige økonomisk posisjon enn man ville vært i dersom veien eller jernbanen ikke hadde kommet. Grunneieren har krav på å få erstattet salgsverdien av eiendommen, eller bruksverdien, dersom denne er høyere.

Salgsverdi

Salgsverdien skal være en realistisk salgspris. Mister man hele boligen, fritidsboligen eller næringseiendommen, vil man i noen tilfeller ha krav på erstatning for hva det koster å skaffe seg en tilsvarende eiendom, såkalt «Gjenervervserstatning». I tettbygde strøk vil Gjenervervserstatning ved tap av bolig normalt innebære erstatning for skaffe seg en annen bruktbolig.

Stripeekspropriasjon

Ofte krever utbyggingen kun deler av eiendommen. Dette kalles «stripeekspropriasjon» og erstatning fastsettes etter «differanseprinsippet».  Det vil si en erstatning som tilsvarer differansen mellom eiendommens salgsverdi med og uten det areal som erverves.

Ulemper

Vanlige ulemper som rammer alle eiendommer i området, eksempelvis trafikkstøy og støv, erstattes som hovedregel ikke. Særulemper som påføres din gjenværende eiendom erstattes kun dersom ulempen påfører deg et økonomisk tap som ikke dekkes av grunnerstatningen. Eksempelvis flytting av garasjen fordi avkjørselen legges om. Dersom din gjenværende eiendom får en fordel eks. høyere utnyttelsesgrad, skal det gjøres fradrag i erstatningen. Alminnelige fordeler som gjelder alle eiendommer gjøres det ikke fradrag for.

Bruksverdi

Landbruks- og næringseiendommer har oftere høyere bruksverdi enn salgsverdi. Erstatningen skal da fastsettes på grunnlag av den konkrete eiendommens avkastning over tid. For å komme fram til riktig erstatning må man benytte en kapitaliseringsrente. Jo høyere kapitaliseringsrenten er jo lavere blir erstatningen. Ved avståelse av skog, dyrket mark og lignende, anvendes i dag en standardisert rentesats på 4 %. Ved avståelse av næringseiendom fastsettes kapitaliseringsrenten etter en konkret vurdering av eierens sannsynlige avkastningsmuligheter.

Tilpasningsplikten

Den som rammes av ekspropriasjon har tilpasningsplikt. Tilpasningsplikten innebærer at man ikke kan kreve erstatning for et økonomisk tap som man kan avhjelpe på en annen måte enn ved erstatning. Eventuelle utgifter eller ulemper grunneieren har ved tilpasningen skal erstattes.

Gjennomføring – advokatkostnader

Myndighetene ønsker helst frivillige avtaler om salg. De vil derfor avholde offentlige informasjonsmøter og ta kontakt med berørte grunneiere så tidlig som mulig i prosessen. Det vil da bli gitt informasjon om gjennomføring av prosjektet, samt gitt tilbud om erstatning.

Myndighetene vil normalt dekke grunneiers rimelige og nødvendige kostnader til juridisk bistand i forhandlingene, selv om dette ikke er lovpålagt. Det er fritt advokatvalg, men det stilles ofte krav om at grunneiere benytter samme advokat. Det er viktig å få skriftlig bekreftet at advokatkostnadene vil dekkes før advokat engasjeres. Uten slik bekreftelse kan man ende opp med å måtte ta hele eller deler av advokatkostnaden selv. Kommer man ikke til enighet fastsettes erstatningen i skjønn ved domstolene. I så fall har grunneier krav på å få dekket rimelige og nødvendige utgifter til juridisk og sakkyndig bistand.

Vi vil råde alle som tror at deres eiendom kan bli berørt av den nye fastlandsforbindelsen eller av ny jernbane mellom Tønsberg og Larvik, til så tidlig som mulig å sette seg godt inn i planene og hvilke virkninger dette kan få for deres eiendom. Jo bedre oversikt man har, jo bedre rustet er man, eventuelt i samråd med advokat, til å vurdere om det erstatningstilbudet man mottar er korrekt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags