Regjeringen og Høyre knytter landet sammen – og Norge til Europa. Og dette er viktig for Vestfold.

Mindre veitrafikk

I Nasjonal transportplan som nå legges fram viderefører regjeringen Intercity-satsingen i Vestfold. Først med dobbeltspor til Tønsberg innen 2024 og deretter til Skien og Larvik, innen 2032. I tillegg skal sørlandsbanen og vestfoldbanen kobles sammen. Togstrekningene på Intercity vil bidra til mindre trafikk på veiene, økt trafikksikkerhet og bedre miljø. InterCity-satsingen er en seier for Vestfold, og en seier oss alle.

LES OGSÅ (+):  At utbygging av jernbanen til Skien utsettes med to år, er ikke noe nederlag for denne gjengen

Full Intercity-utbygging med dobbeltspor til Lillehammer, Skien og Halden er av stor nasjonal betydning. Full utbygging med dobbeltspor åpner for regionforstørring og bærekraftig næringsutvikling i flere landsdeler, samtidig som jernbanen styrker sin konkurransekraft mot bil og fly.

Lite gods på bane

Ett godstog erstatter faktisk 40 lastebiler, men likevel går det få godstog på bane. Flere av godstogselskapene som opererer i Norge er utenlandske selskap, og de vil kunne trekke seg ut fra strekninger som i dag er trafikksvake dersom ikke jernbanen tilrettelegges som et konkurransedyktig alternativ til bil.

LES OGSÅ: Bane Nor: Derfor blir disse fire forslagene om traseer ikke utredet

Ved å få gods- og passasjerkøene over på skinner, vil køer, veislitasje og lokale miljøbelastninger reduseres betydelig. Dette muliggjør nye og fremtidige bosettingsmønster. Full Intercity-utbygging vil skape vekst i boligetablering og arbeidsplasser i Vestfold, og det vil bidra til at et større arbeidsmarked kommer nærmere oss.

Vestfoldbanen er den jernbanestrekningene med størst trafikk i dag, utenom lokaltrafikken i Oslo, og den strekningen der trafikkøkningen har vært størst de siste årene. Store deler av dagens trasé er fra 1881, og svært mange av de tekniske anleggene er fra 1950-tallet. Larvik-Porsgrunn, som nå bygges med moderne dobbeltspor, vil ikke kunne utnyttes fullt dersom ikke flaskehalsen mellom Larvik og Tønsberg også bygges ut med dobbeltspor. Derfor er det viktig at regjeringen nå satser på jernbane, og at Vestfold kommer ut som et av vinnerfylkene i denne jernbanesatsingen.

Tryggere framkommelighet

Norge er et ressurssterkt land, og vi må ha veier i verdensklasse, en solid jernbane som går når den skal, og en trygg sjøvei for skipstrafikken vår. Regjeringen sikrer nå bedre og tryggere fremkommelighet i hele landet, og vi i Vestfold må være med på denne utviklingen. Vi trenger dobbeltspor gjennom hele fylket, og Regjeringen er nå på rett spor.