NSB lider under mannskapsmangel som gjør at ti prosent av togene må innstilles. Bane Nor skylder på snøen. På Vestfoldbanen er annethvert tog forsinka i rushtida. Det viser NSBs egne tall for perioden 12-18. februar. Regjeringas svar er ytterligere organisatorisk oppsplitting av jernbanen i Norge med forslag om privatisering.

Mens togene på Vestfoldbanen blir fullere og fullere, foreslår Bane Nor å utsette utbygginga av dobbeltspor fram til Tønsberg med to år. Opprinnelig skulle det være ferdig dobbeltspor fram til Skien i 2030. I vår vedtok stortingsflertallet – mot SVs stemmer - å utsette dette i to år. Nå vil Bane Nor utsette utbygginga ytterligere.

Bane Nor skylder på at det ikke er avsatt penger nok, særlig i starten av planperioden. Etter vår mening satt vestfoldingene altfor stille da regjeringa begynte å utsette dobbeltsporet fram til Skien da Nasjonal Transportplan ble vedtatt for 8 måneder siden. Høyres stortingsrepresentant Kårstein Eidem Løvaas som tidligere hadde kjempet for at dobbeltsporet skulle være ferdig i 2026, satt musestille. Vestfold Høyre er tydeligvis uten enhver gjennomslagskraft på partiet sentralt når det gjelder jernbaneutbygging.

Hadde SV fått flertall for sine forslag så hadde dobbeltsporet allerede vært ferdig. Men det viktige nå er at Vestfold står sammen med et klinkende klart budskap: Regjeringa må sørge for at Nasjonal Transportplan blir fulgt opp slik at vi får ferdig dobbeltspor til Tønsberg i 2024 og dobbeltspor til Skien seinest i 2032!

 

En effektiv jernbane er viktig for at vi skal nå målene om kutt i klimautslippene fra samferdselen. Utslippsfrie biler er bra, men kan ikke erstatte en effektiv jernbane fra bysentrum til bysentrum i Vestfold og inn til Oslo. Skal den positive utviklingen med økt antall reisende på Vestfoldbanen ikke stoppe opp, må kapasiteten økes. Det kan bare skje ved gjennom dobbeltspor som gir plass til flere tog på skinnene.

 

SV har store ambisjoner for Vestfoldbanen. Med en sammenkopling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen kan vi få en Sør-vestbane mellom Oslo og Stavanger som er i stand til å konkurrere med forurensende flytrafikk. En forsinka utbygging av Vestfoldbanen vil forsinke Sørvestbanen og hindre et grønt skifte med overgang fra fly til togtrafikk.