Fellesmøtet ser med undring på at Bane Nor kun har valgt de to alternativene som gir de mest dramatiske konsekvensene for de berørte kommunene – Tønsberg, Nøtterøy og Sandefjord. Fra sørenden av Akersvannet og til Stokke sentrum er det per i dag kun ett gjeldende forslag.

Stasjon på Korten

Det absolutt beste alternativet er Jarlsberg-korridoren i kombinasjon med flytting av jernbanestasjonen fra dagens plassering til Korten-området – og en fjerning av jernbanesløyfen. Møtet ber Bane Nor innstendig om å lytte til de mange gode innspillene om stasjonsløsning og linjeføring som er fremkommet i media den senere tid.

Møtet merker seg positive signaler fra politikerne både på Nøtterøy og i Tønsberg til et tredje alternativ. Rådmannen i Sandefjord hadde innstilt formannskapet å godta Bane Nors premisser. Men formannskapet forkastet dette i møte tirsdag 4. april og gikk inn for å ta ut Nøtterøyalternativet og sette inn Jarlsbergkorridoren. Man håper at også Fylkestinget vil lytte til folkets ønsker når saken behandles 4. mai 2017.

LES OGSÅ:  Det er lov å si at vi vil ha toget i tunnel under fjorden

Galt trasévalg kan bli ødeleggende

Utbygging av en moderne jernbane er et pre både for befolkningen og samfunnet. Men et galt trasévalg kan være helt ødeleggende og katastrofalt. Og det er nettopp det som vi nå står i fare for å måtte oppleve. Store historiske områder i fylket vil fullstendig endre karakter dersom Bane Nors planer blir gjennomført. Vi mener det er historieløst. Våre tre kommuner har faktisk en tusenårig kulturell og historisk arv å ivareta. Trasévalg og plassering av jernbanestasjon i Tønsberg må ses i minst et 50- og 100-årig perspektiv.

Under møtet kom det fram at de fremlagt planene til Bane Nor allerede har fått negative følger. En kjøper av et skogsområde i tidligere Stokke kommune har gitt selgeren beskjed om at kjøpsavtalen vil bli opphevet pga. Bane Nors fremlagte plan. To større byggefelt på Sjuestokk med til sammen plan om utbygging av 250 boliger nær der den planlagte brua over Vestfjorden er inntegnet, er inntil videre skrinlagt eller satt på vent.

LES OGSÅ: Jernbaneplanene: Det er ingen skam å snu

Banen kan bli delt

Vestfold Golfklubbs baneanlegg står i fare for å bli delt i to, dersom Bane Nor får sin vilje med trasévalg. Vestfold GK er et av landets eldste, mest komplette og best besøkte golfanlegg. Klubben har i dag ca. 1100 medlemmer og det gås over 30.000 golfrunder på banen i hver sesong. Årlig besøkes banen av ca. 5.000 gjestespillere. Hele baneanlegget – med turstier og historiske minnesmerker – er et yndet rekreasjonsområde både sommer- og vinterstid.

Det er ikke bare golfbanen som er et yndet rekreasjons- og friluftsområde. Vear-området har et stort nedslagsfelt for friluftsliv. De vakre omgivelsene med sjø og turområder er nettopp et område der folk ønsker å bo og leve. En togkorridor over Vear eller Nøtterøy – med store brukonstruksjoner over vann og landskap – vil rasere dette kulturlandskapet og det etablerte bomiljøet. En bru over fjorden ved Nøtterøy-alternativet vil få ødeleggende betydning for 120 hytter i hyttebyen på Sjuestokkstranda. Broen vil skyggelegge området. Det samme skjer for kyststien.

LES OGSÅ:  Støtten fra Sandefjord tyder på sterk vilje til samarbeid i jernbanesaken

Robergvannreservatet, som ligger i midten av golfbanen, er et av de første fredede våtmarksområdene i landet. Vannet ble fredet ved Kongelig resolusjon 2. oktober 1981. I starten var det knekkand, skjeand, kvinand, rørsanger og sivsangere som var de hyppigst besøkende. I dag finner vi en rekke andre fugler i området.

Viktig kulturarv

Det er også et viktig kulturlandskap i sørenden av Akersvannet med et særegent bakkelandskap som strekker seg fra Råstad og opp til Myhrejordene. Det samme gjelder for strekningen over Myhrejordene til Stokke sentrum og passeringen av Råstad-området øst for Akersvannet.

Området rundt Vear har vært sentralt og attraktivt i flere tusen år. Under de arkeologiske utgravningene på golfbanen før utbyggingen i 1999-2002, ble det funnet spor av bearbeidet flint fra eldre steinalder. Det vil si at det har bodd mennesker i Vear-området omtrent like lenge som det har bodd mennesker i Norge. Det betyr rundt 10.000 år. Det er også funnet flere kokegroper i området. Disse er datert til 800–900 før Kristus. Det er funnet flere gravhauger fra perioden 0–1000 år etter Kristus. Noen av dem er avmerket og markert på golfanlegget.

LES OGSÅ: Politikerne i Tønsberg er fast bestemt på Jarlsberg-alternativet

I middelalderen gikk hovedferdselsåren til Tønsberg fra sør fra Tufte og ned til Tønsbergfjorden ved Skjærsnes og over til Hella. På begge sider av fjorden ligger de to største gravhaugene i Stokke og på Nøtterøy. Dette sier noe om hvilken kulturarv vi er satt til å ivareta, og hva som nå kan være i ferd med å ødelegges.

Til stede på møtet var representanter fra Vestfold Golfklubb, Vear og Rakkevik Vel, Sjuestokk Veilag og Vel, Sjuestokk Stranda Vel, Vearåsen Vel og Robergåsen Vel.

Roy Helge Simonsen