Fram til i dag har det bare vært mulig å melde seg ut og inn av Den norske kirke ved å henvende seg til sitt lokale kirkekontor, skriftlig eller ved fremmøte. Nå er det bare et tastetrykk unna: Gjennom et eget, elektronisk skjema på kirken.no, er det mulig både å melde seg inn og ut av Den norske kirke, samt sjekke om man faktisk er medlem.

Vil dette føre til et ras av nye utmeldinger? Er terskelen for utmeldinger med dette blitt for lav? Er det bare noen tastetrykk unna en velregissert kirkelig selvutslettelse? Min enkle antakelse er at det kan bli en kortvarig nyhetseffekt som vil jevne seg ut etter hvert.

Spontane øyeblikks- reaksjoner kan nok lettere finne sin vei gjennom et enkelt tastetrykk. Men bak utmeldingene ligger det mer dyptliggende årsaker som kirken må forholde seg til på en konstruktiv måte.

For kirken handler dette om at den ikke kan leve med en situasjon der noen kan reise tvil om at en bevisst gjør det vanskelig for mennesker å ta konsekvensen av et tros- og livssynsvalg. I flere år har kirken som kjent møtt kritikk for feil og mangler i medlemsregisteret, og det er fremdeles noen mangler i medlemsregisteret. Slik sett er det først og fremst et svar på den massive kritikk som har vært reist mot de kirkelige medlemsregistre. I bakgrunnen ligger kanskje også søksmålet mot Oslo katolske bispedømme som har hatt en annen forståelse av medlemskap enn de rent kirkejuridiske.

Det handler om en opprydding ikke bare i medlemsregistrene, men om en opprydning i forståelsen av hva et kirkemedlemskap innebærer. Gjennom skole, media og åpen debatt utfordres tros- og livsvalg på en ny og nødvendig måte.

LES OGSÅ: Pokémon til kirkekaffen

LES OGSÅ: I Tønsberg står kirkebyggere i kø 

Det handler om å gi kirkens medlemmer en mulighet til å tenke gjennom og gi uttrykk for hvilken verdi de legger i å tilhøre en kristen kirke. Slik er det ikke bare utmelding.no som kan være aktuell, men også en innmelding.no

LES OGSÅ: Bryggekapellet måtte stenge, men nå har Bernt fått en god idé

Kirken har først og fremst høstet gode erfaringer med nettbaserte løsninger ut mot publikum. Det er sørgelig og unødvendig hvis manglende informasjon og tungvinte rutiner hindrer foreldre i å velge dåp for barnet sitt. Mange foreldre setter pris på å kunne melde dåpen i sin lokale kirke med noen tastetrykk. Det erstatter selvsagt ikke den personlige kontakten med kirken.

Er terskelen for utmelding blitt for lav med dette tilbudet? Kirkerådets direktør, Jens Petter Johnsen, svarer åpent og ærlig slik:» Vi er interessert i medlemmer som vet at de hører til oss, og som ønsker å høre til oss. Vi håper at dette er med på å gi folk et bevisst forhold til deres medlemskap i Den norske kirke,» sier Johnsen.

Kirkens overlevelsesevne som folkekirke kan ikke avleses av inn og ut meldinger og prosentvis medlemskap, men gjennom sin relevans og troverdighet i det daglige møte med menneskers behov i sorg og glede, i tvil og tro.

Yngve Sagedal