Da hjelper det ikke stort at paragrafene er juridisk bindende, og tydelig fremhevet som sådanne i kommuneplanens innledende bemerkninger.

For noen måneder siden ble jeg i TB orientert om forskjellen på utfyllende bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel, der de første er juridisk bindende, de andre ikke. Det skjedde i en artikkel skrevet av tre sentrale politikere i HMK, en fra Høyre, en fra Frp og en fra KrF, som nokså nedlatende forklarte meg at det ikke fantes lovhjemmel for å avslå tiltak om rivning og utbygging i hensynssonen Teie haveby. I kommuneplanen var nemlig hensynssonen Teie haveby klassifisert under retningslinjer, og dermed ikke hjemlet i jus.

Hopper bukk over jusen

Etter det har jeg holdt meg til de punkter og paragrafer i kommuneplanen og område- regulering av Teie sentrum som er markert juridisk bindende, i den tro at her ville politikere og administrasjon bøye seg for jusen. Men nei, de gir blaffen i jusen.

Både når det gjelder rivning av villaer og ny bebyggelse fanges slike tiltak opp av kommuneplanens punkt 5.9 og 5.10, samt områdereguleringens paragraf 9.1, som i begge tilfeller er juridisk bindende, og automatisk burde føre til lovhjemlet avslag. Men slik er det visst allikevel ikke.

Hva er da vitsen med de juridisk bindende paragrafene, slik kommuneplanen i sin innledning orienterer politikerne og administrasjonen om, når de ikke blir etterfulgt? Er det kanskje slik at politikerne står over lov og rett, og kan begå lovbrudd når det passer dem, og passer utbyggerne? Eller dreier det seg om kyniske politikere som driver sitt eget fordekte spill på tvers av det som er i kommunens og innbyggernes interesse?

Det er i alle fall tydelig at både saksbehandlerne og politikerne hopper bukk over den besværlige jusen, som politikerne selv har implementert og vedtatt.

Grunn til bekymring

Siden det kom på tale at Tjøme og Nøtterøy skulle slå seg sammen til Færder kommune, har jeg prøvd å orientere meg i hvordan administrasjonen og politikerne i Nøtterøy kommune jobber og forholder seg til egne kommuneplaner og reguleringsbestemmelser. Her har jeg hatt særlig fokus på håndteringen av utbyggingsprosjekter i utsatte og sårbare områder, særlig fordi vi her på Tjøme snart skal innlemmes i en felleskommune dominert av «lovkyndige» Nøtterøy-politikere i Høyre, Frp og KrF.

Etter det jeg har registrert de to siste årene omkring politikerne og administrasjonens håndtering av Nøtterø haveby, er det grunn til stor bekymring. Her følger man ikke egne kommuneplaner og juridisk bindene paragrafer. Politikere og saksbehandlere driver et «som-om-demokrati», hvor det ikke finnes kontrollmekanismer.

Prosessene er ugjennomsiktige, i den forstand at det ikke foretas en åpen og kontrollerbar vurdering av omsøkte tiltak i forhold til de begrensninger som er uttrykt i juridisk bindende punkter og paragrafer.

Kommunen svikter

Hele Nøtterø haveby er for tiden under press og den verdifulle kulturarven som det unike området representerer, blir nå i all hast skiftet ut med arkitektoniske bastardbygg. Fylkeskommunens Kulturarv fremmer innsigelser, men skifter mening dagen etter. Og Fylkesmannen foretar juridiske krumspring for å legitimere utbyggernes rasering.

Jeg er ikke imot hverken fortetning eller høyere bebyggelse, men det må tilpasses havebyens kulturhistoriske egenart, og der det passer. Dette er juridisk hjemlet i kommuneplan og områderegulering, som samtidig også setter klare grenser for uvettig rivning av viktige, bevaringsverdige villaer.

På det punkt svikter flertallet av politikere, samt administrasjon i Nøtterøy kommune. De har stilt seg til tjeneste for interesser som ikke går av veien for å bedrive målbevisst miljøkriminalitet på Nøtterøy- kulturens identitetsskapende område.