Kriminalomsorgen region sør har over flere år fått nedtrekk i driftsbudsjettene. For fengslene og friomsorgen i Buskerud, Vestfold og Telemark innebærer dette et effektiviseringstrekk på 20 millioner og redusert bevilgning for øvrig på om lag 50 millioner. Vi har kuttet bemanningen med nesten 50 stillinger, ikke bare i ledelse og administrasjon men også betjenter, sosialkonsulenter og medarbeidere som jobber med å gi innsatte meningsfylte aktiviteter/arbeid mens de soner.

For å få budsjettene til å gå opp har vi nærmest sluttet å investere i nødvendig utstyr, bygningsmasse og ansattes kompetanse. I region sør har vi redusert kraftig i påvirkningsprogrammer som skal ta tak i domfeltes kriminalitet. Vi låser inn innsatte på cella mer og vi løper fortere og fortere.

I 2019 blir situasjonen enda vanskeligere fordi det er fremmet forslag om ytterligere nedtrekk i kriminalomsorgen. Vi vurderer nå oppsigelser grunnet manglende budsjett til å opprettholde dagens bemanning og vi vil ikke klare å gi ferdig utdannede fengselsbetjenter jobb.

 

Det er ikke lenger kø for soning

Samtidig har antall innsatte i våre fengsler gått kraftig ned. Både varetekt og antall dommer har sunket dramatisk og vi har fått fotlenkesoning og andre straffereaksjoner utenfor fengsel i perioden. Det er ikke lenger kø for soning av straff. Det er første gang i historien og er svært bra. Færre innsatte har også bidratt til at vi har klart å håndtere situasjonen rimelig forsvarlig så langt fordi aktiviteten er lavere enn før. Det er imidlertid grunn til å peke på at den største nedgangen i varetekt og ubetingede dommer har funnet sted etter 2016 og da særlig i Øst og Sør-Øst politidistrikt. Det er uklart om nedgangen skyldes en varig og naturlig utvikling eller andre forhold.

I 2019 er en rekke enheter foreslått lagt ned dels grunnet ledig plass, dels grunnet uhensiktsmessig bygningsmasse og dels fordi det kommer opp nye kvinneplasser i Agder.

Kriminalomsorgen har selv anbefalt at noen enheter legges ned fordi plassituasjonen tilsier det, men under den forutsetning at vi får beholde deler av innsparingen som nedleggelsen innebærer for å håndtere de siste års kraftige nedtrekk. Samtidig er det viktig å gjøre dette trinnvis inntil vi vet om den kraftige nedgangen er varig eller midlertidig.

Les også

– Jeg fikk rett og slett mindre lyst til å åpne døra – hvis det skal være sånn at det står en på utsiden som forventer sedler og ikke mynter

 

La oss få beholde innsparingen

I region sør står ca. 90 personer i fare for å bli oppsagt grunnet nedleggelser. Fengselsbetjenter og andre medarbeidere som vi har god bruk for i andre enheter for å øke kvaliteten og sikkerheten der. Kompetanse og arbeidskraft som kunne redusert bruken av isolasjon og sørge for at det er ansatte tilstede når de innsatte oppholder seg utenfor cellen. Bemanning som kunne redusert faren for vold og trusler overfor ansatte. Medarbeidere som kunne gitt kriminalomsorgen mulighet for å jobbe med endringsarbeid overfor en gruppe mennesker som sliter med stadig større psykiske utfordringer og med en kriminalitet som blir stadig mer kompleks.

Vil vi ha en nabo som har sittet mye isolert, som ikke har fått arbeidet med sin kriminalitet, som er sint, skuffet og enda mer skadet enn før soning? La kriminalomsorgen få beholde deler av innsparingen for å sikre et forsvarlig tilbud til våre domfelte så skal vi redusere isolasjon, skape en trygg soning for innsatte, en trygg arbeidsplass for ansatte og en nabo du trygt kan ta imot.