Her slås det konkret fast at en slik mulighet har de ikke i farvann (sjø). Et enormt og skjevt mediepress og enkelte kommuners ivrighet til å lage ordensforskrifter med forbud mot vannscooter førte til at følgende presisering kom fra Kystverket mandag:

«Kommuner står ikke fritt til å forby eller regulere vannscooterbruk gjennom lokale ordensforskrifter.»

Nå er brevet lengre enn som så, men i praksis betyr det at Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Sandefjord og Hitra har behandlet og vedtatt ulovlige forskrifter mot vannscooter.

Dette har Vannscooter Norge skrevet om i flere artikler, der Advokat Lønnum DA ved Martin Tvedt saklig har argumentert i lengre høringssvar, der forslagene til forskrifter er blitt plukket fra hverandre bit for bit. Saksbehandlingsfeil og manglende hjemmel har vært gjennomgangstonen, Kystverket bekrefter nå dette med sin pressemelding.

– Forvaltningsloven brutt

Forvaltningsloven er blitt brutt flere ganger, og fylkesmenn er blitt holdt for narr i forhold til ulovlig kort høringsfrist på 14 dager, ikke to måneder, som er normalt. De gjentatte feilene er ikke så overraskende, tatt i betraktning at de alle har benyttet copy/paste-metoden fra hverandres forskrifter. Alt utført i en vendettalignende rus over at den sittende regjeringen ryddet opp i 15 år med vannscooterforbud etter press fra EØS.

Kystverket har også myndighet i hoved- og bileder i Norge, dette betyr at store deler av kystkommunenes farvann ikke kan reguleres fritt av kommunene. Mulig har kommunenes manglende forståelse for dette trigget Kystverket til nå å komme med denne presiseringen av kommunenes meget få og små muligheter til å regulere kun vannscooter i sine farvann.

– Usaklig debatt

Vannscooterdebatten har siden Klima- og miljødepartementet sendte ut forslag om oppheving av vannscooterforskriften 23. desember vært preget av usikkerhet og usaklighet. Spesielt fra motstandere av vannscooter, enkelte politikere og miljøorganisasjoner har usakligheter og regelrette usannheter om vannscooter fått florere i media.

18. mai opphevet direktoratet vannscooterforskriften, 18 dager senere enn først anslått. Vannscootere må nå som tidligere også forholde seg til de gjeldende lover og forskrifter som gjelder for alle fritidsfartøy. Ordet frislipp er hyppig benyttet om vannscootersaken, det er regelrett feil. Påstanden om 80 prosent av norske kommuner er gjentatt så ofte at den er blitt en vedtatt sannhet, noe underlig siden kun 66 av landets 426 kommuner svarte på høringen. Påstandene bør naturlig nok være godt materiale for Faktisk.no.

Ferdsel i vassdrag og farvann er strengt regulert gjennom flere lover og forskrifter, og disse har alltid også omfattet vannscooter og gjør det nå. Noe frislipp av vannscooter finnes altså ikke. Regler for hastighet, avstand til badende og krav til bårførerbevis gjelder like fullt for vannscooter som for andre fartøy. Dette til tross for at Redningsselskapet de siste dagene har fremstilt det som, eller blitt feilsitert på, at hvem som helst kan føre en vannscooter.

Norges Vannscooterforbund vil presisere at vi ikke er mot nødvendig regulering av ferdsel på sjø, men vi forventer at kommunene nå innser at de må følge lovverket når de ser på disse prosessene. Hastverk er som kjent lastverk. Tønsberg kommunes behandling av sitt forskriftsforslag får stå som ett skrekkens eksempel på dårlig politisk håndverk.

Vi ønsker alle en trygg sommer på sjø og land, der alle følger lover og regler, både båtfolk, politikere, rådmenn og ordførere!