Miljøkommunen Tønsberg

Helene Viken, kommunestyrerepresentant SV og Andrew Knight, 1. vara til utvalg for miljø, teknikk og næring

Helene Viken, kommunestyrerepresentant SV og Andrew Knight, 1. vara til utvalg for miljø, teknikk og næring Foto:

Av
DEL

Leserbrev

Den felles politiske plattformen for kommunesammenslåinga mellom Re og Tønsberg ble vedtatt enstemmig i et felles kommunestyremøte i juni 2017. Etter forslag fra SV ble det der tatt inn at «nye Tønsberg skal være en tydelig og framtidsrettet miljøkommune.»

Vi ønsker å ta denne programerklæringa på høyeste alvor. Den første muligheten til å vise dette er ved budsjettbehandlinga i kommunestyret i nye Tønsberg 12.12. Til dette møtet vil SVs kommunestyregruppe fremme følgende tekstforslag, med håp om bred tilslutning:

1. Tønsberg kommune lager en strategi for grønn og klimavennlig bygg- og arealpolitikk.
• Kommunen skal be om klimabudsjett for alle større reguleringsplaner.
• Klimaavtrykk og bruk av alternative klimanøytrale energikilder skal vektlegges i saksbehandlingen.
2. Tønsberg kommune skal aktivt legge til rette for installasjon og bruk av alternative klimanøytrale energikilder, og gjøre en utredning knyttet til økt bruk av solceller i alle kommunale bygg.
3. Kommunen skal sammen med fylkeskommunen utvikle verktøy for klimabudsjett, Kommunen skal både ha klimaregnskap og klimabudsjett i budsjettbehandlingen for 2021.
4. Tønsberg kommune skal ha nullvisjon for omdisponering av matjord.
5. Tønsberg kommune skal gjennomgå status for økologi i kommunen, og styrke arbeidet med artsmangfold.
6. Rundkjøringer og grøfter og andre egnede arealer skal sås med villblomster.

Kommunen disponerer en del virkemidler i klima- og miljøpolitikken. De viktigste er kanskje innen samferdsel, der spørsmålet om vei- og jernbaneløsninger vil stå sentralt. Men også innen arealplanlegging og utbyggingspolitikken kan mye gjøres. SV ønsker en økt kommunal bevissthet rundt bruk av fornybare energikilder, med krav til utbyggere. Også i egne bygg må man utvikle en strategi og en praksis for bruk av energikilder som solceller, jordvarme mv.

Vi ser til Oslo, som er en foregangskommune innen klima og miljø. Der har de utviklet klimabudsjett som en måte å tenke klima på, tverrfaglig og tverrsektorielt, med klare mål og strategier. Et sånt klimabudsjett må etter hvert likestilles med det økonomiske budsjettet; Tønsberg må være en del av den lokale og globale løsninga på klimatrusselen.

Tønsberg er en stor matkommune, men med begrenset jordareal. Vi trenger jorda til å dyrke mat på! Sjølsagt vil det alltid være noen samfunnsmessige formål som kan komme i konflikt med et slikt mål, som gang- og sykkelstier, jernbanespor o.l., men også her må bevisstheten om disponering av matjord økes. Der utbygging er uunngåelig, må en sikre at ny jord kan brytes for å erstatte den som går tapt, evt. ved oppkjøp.

Å plante rundkjøringer og veikanter med villblomster er en utprøvd strategi fra England, som har hatt stor suksess. Bier og andre insekter stortrives, og vi bidrar slik til både artsmangfold og til pollinering – som er superviktig også for arten homo sapiens – mennesket. Kanskje kan vi spare noen kroner også, i redusert kantklipping?

Vi håper at alle partier som definerer seg som grønne eller rødgrønne vil slutte seg til våre forslag. Blå partier må også gjerne kjenne sin besøkelsestid!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags