Teie-beboerne blir verken hørt eller sett

IKKE BLOKKER: Vi vil ha en lav og variert bebyggelse.

IKKE BLOKKER: Vi vil ha en lav og variert bebyggelse. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Alle ønsker en utvikling av Teie-området, men er imot at «drabantbykasser» blir forsøkt presset inn iblant småhusbebyggelsen sentralt i kulturarven til Nøtterø haveby.

DEL

Leserbrev 

Vårt problem er at er at til tross for ordførerens uttalte mål om involvering av alle parter, viser handlingene at beboerne ikke blir hørt eller sett.

Dette er for oss et stort demokratisk problem.

Beboerne er rystet over hva kommunen ønsker skal skje. For vår del er det hevet over enhver tvil at gjeldende utbyggingsforslag i Arenfeldts vei (Detaljreguleringsplan for Smidsrødvien 5 – Ørsnesalleen 31 m/flere – Plan Id 2012007) bryter med kommunens egne planer og bestemmelser.

Dette er noen av bruddene

•Brudd på byggeskikk – strider mot gjeldende kommuneplan pkt. 5.9 og områdeplan 92–2 § 5.3

•Brudd på kulturmiljøer – strider mot gjeldende kommuneplan pkt. 5.10 samt områdeplan 92–2 §9

•Brudd på estetisk utforming – strider mot område plan 92–2 §5.3

•Brudd på hensynssone – strider mot gjeldende kommuneplan pkt. 5.10 samt områdeplan 92–2 §9

I tillegg har man ikke fremlagt alternative analyser som sikrer et kvalitet- og faktabasert beslutningsgrunnlag, herunder;

•Fraværende analyser på volum og kapasitets utnyttelse på Teie. Klarer Teie å få 150 nye boenheter?

•Fraværende konsekvensutredning for universell utforming og estetikk. Hvordan videreutvikler vi kulturarven fra Haveby til en Småby?

•Fraværende vurdering av NB-registrert sin innvirkning på utvikling av området. Vil en utvikling av området være i strid med nasjonale interesser og bygningsvern?

•Fraværende vurdering av Fortidsminneforeninges klassifisering av Teie området på rødlisten.  Kulturarven må tas vare på og integreres i øvrig utvikling.

•Fraværende kulturminneanalyse, til tross for at eksterne parter ønsker å delfinansiere det. Hva bør være igjen for å synliggjøre den kulturarven Nøtterø haveby er?

•Manglende ivaretakelse av barn/unge gjennom godkjente / kvalifiserte lekeområder/plasser i ett trafikkbelastet miljø

Dette vil vi ha

Vårt mål er å få en ny omforent Områdeplan som ivaretar alle punkter nevnt her, og som sikrer en helhetlig utvikling av Teie slik at kulturarven sikres for fremtidige generasjoner.

Vi ønsker spesielt å fremheve behovet for ny informasjon som grunnlag for en ny oppdatert områdeplan. da:

• Det ikke er vurdert / analysert alternative utbyggingsforslag over Teie som en helhet, og delprosjektene spesielt. Man har tydeligvis låst seg på «kasse»-løsninger som kopieres i stor skala.

•At Teie-området er nå definert i RØD-sone hos fortidsminneforeningen. Det er avgjørende at man nå gjennomfører en Kulturminneanalyse / DIVE for å sikre at kulturarven ikke blir rasert.

•At Riksantikvaren sine nye retningslinjer for bevaringspraksis i viktige historiske bygningsmiljøer som innskjerper vilkårene og rammebetingelsene for ivaretakelse av viktige historiske bymiljøer, blir implementert og ivaretatt.

Når ny områdeplan med alle underliggende analyser/vurderinger er definert, kan man ta opp detaljreguleringsforslagene for å se om disse er i sammenheng og innen rammene satt i den nye områdeplanen.

Vi som bor på Teie ønsker en variert, tett og lav bebyggelse, og vi tror på en politisk framferd som sikrer fremtidig kulturarv. Dette gjør at våre barn vil få en rik stedsopplevelse, og dermed sikrer vi at folk velger å bo på Teie.

Det er viktig å merke seg at Høyre, FrP og KrF (med sitt flertall) ønsker å rasere kulturarven i området.

Jarle Lysberg

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags