Bypakke Tønsberg – et forslag med for mange halvgode løsninger!

INNSPILL: Cecilie Sørumshagen i Tønsberglivet og Heidi Skjeggerød i Tønsberg Næringsforening peker på svakheter i planene for Bypakke Tønsberg.

INNSPILL: Cecilie Sørumshagen i Tønsberglivet og Heidi Skjeggerød i Tønsberg Næringsforening peker på svakheter i planene for Bypakke Tønsberg. Foto:

Av

Planene som legges er for dårlige til å ivareta både jernbane og svømmehall, to viktige institusjoner for Tønsbergs attraksjonskraft.

DEL

LeserbrevDet er store endringer på gang. I disse dager legges planene som vil skape store endringer for hvordan byen brukes og hvordan vi beveger oss. Vi i Tønsberglivet sammen med Tønsberg Næringsforening har sett nærmere på planen for kollektiv sykkel og gange.

«Interkommunal kommunedelplan for kollektiv, sykkel og gange» heter planen som er på høring. Vi mener det er noen elementære mangler i forslaget som er lagt frem, og har gitt vårt høringssvar til fylkeskommunen.

Svaret er skrevet med forutsetning om at politikerne lar dagens plassering av fastlandsforbindelse bli stående. Skulle plassering av fastlandsforbindelsen endres vil det ha stor påvirkning på trafikkmønsteret og vil påvirke Tønsberg sentrum og andre områder som direkte knyttes til sentrum.

For mange halvgode løsninger

I planen er den vedtatte gatebruksplanen lagt til grunn. Vi mener at man må likestille planene for å finne de beste løsningene for en helhetlig transportløsning og en god byutvikling. Slik det foreligger nå er kollektivtrafikken førende for videre utvikling.

Vi opplever at denne planen har for mange halvgode løsninger, spesielt med tanke på å ivareta både jernbane og svømmehall, to viktige institusjoner for Tønsbergs attraksjonskraft.

Buss til jernbanestasjonen

I planen er det skissert at nærmeste bussholdeplass til jernbanestasjonen vil være på Farmannstorvet eller i beste fall et kantstopp i nærheten av Stoltenberggaten. Det er ikke tilfredsstillende.

Jernbanestasjonen har titusener av passasjerer daglig og vi mener det må utredes et forslag som gjør at majoriteten av de som kommer med tog velger kollektivt videre. Ved å ha kantstopp ved Stoltenbergparken må passasjerer ta med bagasje og krysse gangfelt og park for å komme til nærmeste busstopp, denne terskelen mener vi er for høy til at dette vil oppleves som et godt nok tilbud.

Bussforbindelse og trygg gangvei til svømmehallen

Svømmehallen blir en viktig attraksjon for sentrum i fremtiden og vi mener det må legges til rette for at byen og svømmehallen får gode miljøvennlige løsninger slik at innbyggere og besøkende enkelt kan ferdes rundt, og at et besøk i svømmehallen fører til et besøk i byen og motsatt.

Med dagens løsning må enkelte brukere av svømmehallen (avhengig av hvor de kommer fra) krysse både Nedre Langgate og Stoltenberggaten uten at det er tatt høyde for undergang. Vi ser at det ikke er tatt med forslag til forbedring av Mammutkrysset for gående og syklende. Dette ønsker vi utredet slik at det sikres god kommunikasjon til/fra svømmehallen.

Vi mener også at det er viktig at bussen stopper ved svømmehallen. I forslaget som er lagt frem er det foreslått at bussen ikke lenger skal gå i Stoltenberggaten. Dette vil også medføre at også alle som bor eller jobber i området rundt Træleborg vil miste/få vesentlig dårligere kollektivtilbud når bussen ikke lenger skal ta med seg hele dette området.

Storgaten som hovedfartsåre for gang og byliv

Tønsberg er i vekst og med utviklingsområder på Stensarmen mener vi Bypakken bør se på hvordan vi kan utvikle Storgaten som en hovedfartsåre for gange, og på den måten knytte det nye utviklingsområdet på byen.

Ved å lage underganger fra XXL og under Mammutkrysset kan vi tilrettelegge for enkel og miljøvennlig ferdsel og næringsvirksomhet i hele bykjernen innenfor «Ringveien» og ikke minst, ferdes enkelt i aksen Domkirken - Torvet - Storgaten - Mammutkrysset - Stensarmen til fots.

Nedre Langgate binder Brygga og byen sammen

Det oppfattes som at det er uklart hvilke løsninger som blir foretrukket fremover, men vi er opptatt av at intensjonen til byplanen blir ivaretatt, dvs at Nedre Langgate ikke må bli en barriere mellom bryggelivet og sentrum.

Gaten må utvikles til å bli en myldregate som knytter Brygga og byen sammen og bidrar til byliv og gode gangtraser som binder hele byen sammen.

Frykter at busstrasé i Møllegaten ødelegger for byliv

Vi mener at forslaget som det foreligger med to felt med buss i Nedre Langgate og Møllegaten er hemmende for å skape det gode livet mellom husene og byliv i sin helhet. Vi er selvsagt positive til at bussen kommer tettere på bylivet, men mener at den vedtatte gatebruksplanen har satt oss i en situasjon hvor utredningen til bypakken ikke får den beste og mest helhetlig løsningen, som også omhandler å ivareta livet mellom husene og bidra til byliv.

I tillegg hemmer løsningen også andre gode miljøvennlige valg slik som f.eks. at kollektivtrafikk i begge retninger gjennom Nedre Langgate vil stenge muligheten for egen sykkeltrase, slik at folk kan bruke sykkel til/fra jobb og komme raskt inn og ut av byen i Nedre Langgate. Vi ønsker basert på dette en utredning av en enveiskjøring i ring som tar med seg Stoltenberggaten - Nedre Langgate - Tollbodgaten –

Jernbanegaten – Halvdan Wilhelmsens allé

I planen foreslås det at bussene skal gå fra Nedre Langgate og opp Møllegaten. Vi mener at forslaget slik det ligger ikke har tatt for seg hvilke problemer og konsekvenser valg av Møllegaten vil gi knyttet til kunder, og særlig bruk av sidegater for varelevering. Dette ønsker vi utredet ytterligere.

Vi mener også at ved å velge Møllegaten som trasé vil man avskjære byen med et helt kvartal da 15 meters busser som skal kjøre i to retninger vil oppleves som en «vegg» og det vil bli utfordrende å skape miljø med andre næringsdrivende i samme gaten/nærområdet. Vi mener at buss i Møllegaten vil være hemmende og ikke fremmende for bylivet i denne bydelen.

Vi ser likevel hvorfor man har valgt Møllegaten da utfordringen med bruk av Tollbodgaten som busstrasé som vil være åpen for blandet trafikk, vil utvide reisetiden betraktelig. Vi ønsker oss derfor en utredning av enveiskjøring som både vil være en mulighet i Tollbodgaten og i Møllegaten.

Parkeringsstrategi og sykkelparkering

Planen slik den er fremlagt mangler et helhetlig fokus på transport som også innbefatter personbil og parkering. Tønsberg har en sunn sammensetning av populasjonen, og det er mange som vil være avhengig av bil for å levere i barnehage/skole for så å foreta jobbreisen. Dette mener vi må sees i sammenheng med sykkel, kollektiv og gange som ledd i en reisekjede.

Vi mener derfor at en helhetlig plan for kollektiv, sykkel og gange også omhandler innfartsparkering. Vi må ha et helhetlig bilde av hvordan folk skal komme seg til byen (randsonen) og videre derfra. Ved å fjerne plasser sentralt i bykjernen og erstatte disse et annet sted i randsonen, er det helt essensielt at dette sees i en helhet.

Vi ønsker også å understreke at det må legges opp til at det etableres nye parkeringsområder før vi fjerner eksisterende parkering f.eks. i Møllegaten.

Det er heller ikke tatt høyde for sykkelparkering og vi savner at dette også sees i lys av bypakken. Når man nå skal få flere til å bruke sykkelen og kanskje over lengre distanser, er det viktig at man har en plan for hvor disse skal parkeres. Eksempelvis er el-sykler kostbare og det er behov for trygge og gode sykkelparkeringer.

Ta to skritt tilbake

Målet vårt med innspillene er at vi håper Tønsbergs politikere tar to skritt tilbake og ser på den vedtatte gatebruksplanen på nytt, og i lys av utviklingen man har sette innenfor transport og ikke minst delingsøkonomi knyttet til bilhold. Det har skjedd mye siden gatebruksplanen ble vedtatt og som nå skal danne grunnlag for en kollektiv-, sykkel- og gangeoppgradering som skal vare i mange år fremover.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags