I mars vedtok Stortinget at EUs tredje energimarkedspakke skal tas inn i EØS-avtalen. I argumentasjonen fra motstanderne har det blitt servert mange myter (myte: usann historie) rundt den nye pakken med reguleringer. De fleste argumentene mot pakken er i realiteten ting som ikke har noe med lovforslagene å gjøre.

   1) Det stemmer ikke at «Norge nå blir med i EUs energiunion». Norge er med i energimarkedet gjennom EØS, energiunionen er en større politisk målsetning for EU-landene.

   EUs energiunion er en politisk sammenslutning med et mål om å sikre EU fornybar energi og redusere avhengigheten av kraftimport utenfra (eksempelvis russisk gass). Det felles energimarkedet er kun én av fem ulike dimensjoner av energiunionen. Som EØS-land er Norge kun med på de samarbeidsområdene i EU som gjelder det indre marked. Det vil si at vi tar inn kun de EU-rettsakter som kalles for EØS-relevante, altså de reglene som sikrer like vilkår, rettigheter og plikter på markedet.

Les også

Stortinget sluttet Norge til Acer, men kampen fortsetter

 

   2) Det stemmer ikke at «Norge skal gi bort vannkraften til EU». Norge har selvråderett over kraftressursene. 90 % av vannkraften er offentlig eid og kommer til å forbli det i overskuelig fremtid.

   3) Det stemmer ikke at «ACER skal fatte vedtak i Norge». ACER har ingen kompetanse til å bestemme over norsk kraftproduksjon eller strømnett. Byrået vil altså ikke ha beslutningsmyndighet over Norge.

   4) Det stemmer ikke at «EU vil tvinge Norge til å bygge utenlandskabler». Det er norske myndigheter som avgjør om det skal bygges kraftforbindelser til og fra Norge.

   5) Det stemmer ikke at «strømprisene vil dobles». Det er mange faktorer som påvirker strømprisen, men tredje energimarkedspakke er ikke en av dem.

Les også

Altså - hva er ACER?

 

   Kraftkrevende industri er derfor ikke bekymret for lovendringene som nå er vedtatt av Stortinget.

   Energimarkedspakken viderefører norsk politikk og sikrer rettferdig konkurranse. Norsk deltakelse vil sikre at norske interesser blir hørt i ACER.

   Energisamarbeid er også fornuftig klimapolitikk. Et velfungerende energimarked er en forutsetning for å nå EUs klimamål.