Beriktigelse

Av
DEL

MeningerSandefjords Blad sin journalist Lars Hjalmarsson fortsetter med med sin skandalepregede journalistikk i saken om bygging på Vennerød. Journalisten trekker ut enkelt sitater, ord og utrykk som kun er ment for å gi en negativ vinkling av saken. I stedet for å gå grundig inn i saken, fokuseres det på en vinkling som er skandalepreget - slik opererer gjerne journalister.

LES OGSÅ: Bygget på tross av avslag – fortsetter å bygge på tross av pålegg om stans: – Myndighetene må reagere strengt

Saken gjelder klage på krav fra Sandefjord kommune om stans av igangsatte byggearbeider.

Klagen skal behandles i hovedutvalg for miljø- og plansaker. Saksbehandlingen fra Sandefjord kommune er tendensiøs, misvisende og gal, - og er basert på foreldet informasjon - det videreføres av journalist i SB. Det foreligger nyere og korrigert informasjon i saken hos kommunen som kommunen og journalisten i SB velger å overse.

Sandefjord kommune skriver i saksutredningen at plan- og bygningsloven i utgangspunktet er basert på tillit mellom kommunen og aktører i bransjen. Kommunen mener at utbygger bryter denne tilliten, og at det derfor er nødvendig å reagere strengt. Det er riktig at det må være tillit mellom offentlig myndighet og den enkelte aktør. Plan- og bygningsloven er en såkalt ja-lov, dersom det ikke er gode grunner for å nekte bygging, så skal byggingen godkjennes.

I denne saken er det Sandefjord kommune som bryter tilliten ved å kreve dispensasjoner og omregulering som ikke er reelle. Kommunen tviholder av en eller annen merkelig grunn på reguleringsbestemmelser for området som ikke lenger gjelder, og hevder videre at byggingen er i strid med vedtatt tomtedelingsplan.

De faktiske forhold er at de bygningene denne saken gjelder er 100% i henhold til gjeldende tomtedelingsplan når det gjelder plassering av de enkelte bygningene på området, - samt i henhold til takvinkel, høyder, utforming, volum og utseende, - basert på tidligere godkjente bygninger på området som er del av prinsippgodkjent tomtedelingsplan.

Når gjeldende tomtedelingsplan overstyrer den reguleringsbestemmelsene fra 2002 som var ment for en helt annen utbygging. Det kommuneplanens bestemmelser fra mars 2018 som nå gjelder. Det spesielt graverende i saken er at Sandefjord kommune missbruker visse bestemmelser i kommuneplanen, samtidig som kommunen underslår andre helt vesentlige bestemmelser. Bestemmelser i kommuneplanen sier blant annet at for hver enebolig er det tillatt med en sekundærbolig - det tilsvarer en boligtetthet på 22 som er langt over det antall som er søkt om for området. Bestemmelsene i kommuneplanen sier også at kommunen skal gjøre en konkret vurdering av områdets dominerende bygningstype i forhold til høyde, utforming og lignende. Områdets dominerende bygningstype er eneboliger, tomannsboliger, en rekke firemannsboliger, seksmannsbolig, syvmannsbolig og åttemannsbolig, alle i to etasjer. Det er langt over det omsøkte tiltak inneholder. Det står videre i kommuneplanens bestemmelser at i sentrumsnære områder skal det legges vekt på å planlegge for høy utnyttelse, - det aktuelle området er sentrumsnært til Fossnes senter.

Det er viktig hele tiden å ha i tankene at det eneste denne saken står på er en øking av 6 boenheter fra 11, ved at 6 eneboliger er omgjort til 3 tomannsboliger og en firemannsbolig, - det er fortsatt er en svært moderat utnyttelse av området. Forholdet er 100% i tråd med bestemmelsene i kommuneplanen som kommunen selv har vedtatt, og skal ikke kunne nektes.

Sandefjord kommune sin saksutredning er et klart eksempel på offentlig myndighetsmissbruk. Faktum i saken er det ikke eksisterer et eneste forhold av betydning for de boliger som er bygget eller er under oppføring som krever dispensasjoner eller omregulering, - i det kommuneplanens bestemmelser fra 2018 gjelder foran utdaterte bestemmelser i reguleringsplanen fra 2002. Faktum i saken er at de bygninger det er søkt om tillatelse til er godkjent som følge av feil saksbehandling fra Sandefjord kommune, samt at kommunen har oversittet lovbestemte tidsfrister i plan- og bygningsloven.

Undertegnede har kunnskaper og resurser til å gå imot en egenrådig og maktarrogant kommuneadministrasjon, hvor politikere og journalister dilter etter som "lydige pudler".

Man kan spørre seg hvor mange andre tilfeller som eksisterer hvor enkeltindividet bli pålagt dyr og tidkrevende saksbehandling av egenrådige og maktarrogante saksbehandlere i de forskjellige kommunen rundt om - det har bare blitt verre og verre - noen utbyggere har gått konkurs som en følge.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags