Fortrinnsvis hadde jeg ønsket at kommunen skulle ha brukt de fem millionene satt av på investering i gang og sykkelvei for myke trafikanter – på gang og sykkelvei.

Nå går 4,3 av de millionene til drift, altså asfalteringsbehov i Vear-området, hvorav i underkant av 500.000 brukes på asfaltering av gang- og sykkelvei.

LES OGSÅ (+) : Gang- og sykkelstien ble ikke noe av, men politikerne har funnet noe annet å bruke pengene på

Akutt behov på Vear

I bystyrets oktobermøte ble sak om asfaltering på Vear behandlet. «Akutt asfalteringsbehov på Vear» var tittelen, men det kom ikke fram i hvor stor grad de enkelte 10 prosjektene var akutte. Det kom heller ikke fram hvordan dette asfalteringsbehovet var sett opp mot behov i resten av kommunen.

4,3 millioner er mye penger. Skal vi bruke det på akutt asfaltering, skulle jeg gjerne ha vurdert HELE kommunen, og fordelt det der det var mest akutt.

LES OGSÅ (+): Her er veiene så dårlige at kommunen bruker flere millioner på akutt asfaltering

Vi ville ha en oversikt over behovet i hele kommunen

Venstre med sine to representanter var alene om ville få en overordnet oversikt over asfalteringsbehovet i hele kommunen før vi brukte 4,3 millioner kroner på asfalteringsprosjekter på Vear. Hadde en overordnet oversikt konstatert at de 10 mest kritiske områdene fortsatt var på Vear, hadde vi kunnet forsikret våre innbyggere om at pengene helt sikkert ble brukt på en klok måte. Selvfølgelig skal kommunen fikse graverende feil i asfaltnettet på Vear.

Jeg ba bystyret utsette saken tre uker til neste bystyre – for å se på helheten, og på å dele saken i to. Men det var bred enighet om at det var uaktuelt å utsette saken tre uker.

Ryddigere med egen sak

Venstre var også alene om å ville behandle avvikling av sykkelvei-prosjektet som egen sak. Det hadde etter mitt syn vært mye mer ryddig å behandle saken vi fikk som to saker;

1. Sykkelveiprosjekt Hogsnes-Manum – skal prosjektet i skuffen eller ei, og hvis ja – hva skal pengene settes av til?

2. Akutt asfalteringsbehov i Tønsberg kommune.

Det var lange forhandlinger i kommunene om overtakelsen av Vear fra Sandefjord. Kommunen var godt kjent med tilstand på offentlige bygninger, veier osv.

Hvorfor kom det ikke i 2017-budsjettet?

Jeg setter derfor et spørsmålstegn ved hvorfor et akutt behov for asfaltering ikke kom med i 2017-budsjettet, men kom som en sak i oktober.

Venstre gjorde det vi kunne for å utsette saken, og se asfalteringsbehovet mer overordnet, for å være sikker på at vi brukte pengene på rett sted. Vi ønsket også å se på alternativ inndekning av asfalteringsbehov i forbindelse med budsjettet, slik at vi kunne ha brukt alle fem millionene på gang og sykkel-prosjekter, ikke bare 500.000.

Flertallet var av annen oppfatning, og slik er demokratiet. Men jeg synes fortsatt det hadde vært mer demokratisk ovenfor Tønsbergs innbyggere at bystyret gikk grundigere inn i saken.

Suzy Haugan

Gruppeleder Tønsberg Venstre