I Tønsbergs Blads førstesideoppslag torsdag «hudflettes» jeg for å bruke avisens egen formulering for «hemmelighold i Barkåker-saken». «Uproft og lukket» er karakteristikken. Et sentralt ankepunkt er ifølge TB min håndtering av opposisjonen. Ifølge avisoppslaget skal den først fått høre om planene i september. Dette er feil!

Informasjonen ble gitt 16. juni

Tønsbergs politiske ledelse, bestående av varaordfører og opposisjonsleder i tillegg til meg selv, har alle vært informert siden 16. juni, datoen for det første møtet med de berørte grunneierne. Senere har politisk ledelse vært i dialog om strategien for prosessen for et eventuelt datasenter på Barkåker.

LES OGSÅ (+): Petter Berg hudflettes for hemmelighold: – Uproft og minner om Gutteklubben Grei

At kommunens politiske ledelse, oppnevnt av bystyret, knyttes til begrepet «Gutteklubben Grei», får stå for SV-representantens egen regning. Derimot kan jeg forsikre ham om at Tønsbergs viktige verdier: «åpen, oppriktig og profesjonell» ivaretas av den politiske ledelse gjennom blant annet faste ukentlige møter med rådmannen. Der er det full åpenhet om aktuelle saker og drøftinger om hvordan saksbehandlingen skal legges opp.

Viktig at Tønsberg ble med i kampen om senteret

For forhandlingsutvalget og meg som ordfører har det vært viktig å sørge for at Tønsberg er med i kampen om fremtidens arbeidsplasser. Ved at vi handlet raskt da henvendelsen kom, er vi på banen i tide. Vi kunne ikke la denne muligheten gå fra oss. Et eventuelt datalagringssenter i området vil være viktig for IT næringen i Tønsberg-regionen. Det kan sikre en videre god utvikling av den næringsklyngen vi har i distriktet, men Visma som spydspissen. Det finnes også mange mindre IT selskaper som har oppstått p.g.a. fagmiljøet i vårt område.

LES OGSÅ: SV og Venstre sier nei til datalagring på Barkåker - Ap sier ja

Men et senter på Barkåker er omstridt. Lokalbefolkningen skal tas på alvor; vi vil lytte til dem. Derfor skal vi i første omgang gjennomføre en konsekvensutredning hvor alle sider blir belyst. Fordeler og ulemper ved prosjektet. Da får vi ny kunnskap og et bedre beslutningsgrunnlag før endelig vedtak. Innbyggerne vil selvfølgelig bli hørt i prosessen. Saken kommer opp i UNS i dag, og der vil dette bli spilt inn av posisjonen. I tillegg til at det også skal vurderes alternativ etablering av senter for datalagring på Ødegården (D22) med evt. utvidelse av dette området. Utredningen skal tydeliggjøre merkostnader ved etablering på Ødegården i forhold til Tveiten.

Fremtidens arbeidsplasser

Det er riktig som TB skriver at Barkåker-planene er spilt inn av Verdiskapingsinitiativet for Vestfold. Det er allerede etablert flere sentere i våre naboland og flere er nå under planlegging i Norge, i Vestfold er det Sundland i Stokke som er kommet lengst. Det er behov for flere sentere her i landet, og det er tunge og seriøse investorer som engasjerer seg. Statkraft er også tungt engasjert som tilrettelegger. Dette er fremtidens arbeidsplasser og utviklingen går svært fort. Jeg har lenge vært opptatt av å få Tønsberg på banen for å ta del i denne utviklingen. Derfor har jeg sammen med fylkesordfører, Verdiskapingsinitiativet og kommunens administrasjon deltatt på flere møter om mulig etablering av datasentre i Norge.

På forsommeren ble jeg kontaktet av Olav Falk Pedersen i Verdiskapingsinitiativet som i samarbeid med Statkraft hadde pekt ut Tveiten som et meget aktuelt og godt egnet sted for etablering av datasenter pga nærhet til stor og sikker strømforsyning og nærhet til fiber langs E18. De hadde også vurdert Ødegården, men hadde forkastet det pga. topografi og for lang avstand til strøm og fiber.

LES OGSÅ:  Sp-Steinar vet hvordan man både kan redde lysløypa og få datalagringssentral

Planene ble introdusert for grunneiere i området 16. juni. Grunneierne hadde behov for å fordøye informasjonen, neste møte ble avholdt på Flykafeen 21. august. Den største grunneieren var positiv, men flere hadde innvendinger av teknisk art. Varaordfører og opposisjonsleder ble orientert av meg etter begge disse møtene. Administrasjonen og Verdiskapningsinitiativet var representert. Verdiskapingsinitiativet og Statkraft arbeidet videre med planene.

Ikke grunnlag for den sterke kritikken

Foran behandlingen av planprogram for kommuneplanen drøftet politisk ledelse og rådmannen om jeg skulle fremme forslag om å foreslå området tatt inn i programmet for utredning. Planprogrammet ble behandlet i diverse utvalg og bystyret i september. Vi ble da enige om å ha en prosess for involvering og informasjon først før det ble fremmet forslag om utredning av området.

Prosessen ble gjennomført med en bred orientering av Olav Falk Pedersen først på Borge-seminaret for formannskap og utvalgsledere 20. oktober, dernest for alle bystyregruppene i felles gruppemøte 23. oktober. Etter dette ønsket vi å gå ut og involvere lokalsamfunnet, dette ble planlagt i formannskapsmøtet 30. oktober. Folkemøtet ble avholdt i Sem samfunnshus 14. november. Deretter kom rådmannen med en sak til politisk behandling.

LES OGSÅ: Protesterer mot storutbygging: Terje inviterer til folketog i lysløypa søndag

Etter min mening viser denne gjennomgangen at det ikke er grunnlag for den sterke kritikken som rettes mot prosessen fra deler av opposisjonen. Tvert imot er jeg stolt over at vi klarer å snu oss rundt og møter samfunnsutfordringer på en offensiv måte. Det kalles også handlekraft!

Petter Berg

Ordfører (H) i Tønsberg