Færder Venstre: Det oppleves som en ren forakt for folkeopinionen å nekte en utredning av bru vestover

FLERE FOLK, FLERE BILER: Presset på Kanalbrua øker på grunn av storstilt boligbygging langs Kanalen. Foto: Mia Nystuen

FLERE FOLK, FLERE BILER: Presset på Kanalbrua øker på grunn av storstilt boligbygging langs Kanalen. Foto: Mia Nystuen

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Målsettingen om nullvekst i biltrafikken ligger både i Nasjonal transportplan og i Venstres program. Veksten skal tas med kollektivtrafikk, samt bedre tilrettelegging for syklister og gående i bynære strøk. Med fire felt for privatbiler over den nye fastlandsforbindelsen, vil det sannsynligvis bli vekst.

DEL

Meninger 

Det er den logiske konklusjonen Venstres Carl-Erik Grimstad trekker, og som er utgangspunktet for at Venstre er skeptisk til firefeltsveier i og rundt Tønsberg.

Venstre har imidlertid tro på en informert og opplyst debatt, og tar den når utredningen med en anbefalt løsning for fastlandsforbindelsen kommer på bordet senere i høst.

I mellomtiden er Venstre mest opptatt av at fastlandsforbindelsen vestover må utredes som alternativ 8. Gjerne til erstatning for et av de 7 andre alternativene.

Økende press på Kanalbrua

Det oppleves som en ren forakt for folkeopinionen å nekte en utredning av det som gjennom mange år har vært øybefolkningens klare valg. Og som jeg opplever får stadig bredere oppslutning. Samtidig har det for mange blitt viktig å få på plass en fastlandsforbindelse fortest mulig fordi presset på Kanalbrua øker.

LES OGSÅ: Bygg Vestfjord-forbindelsen

Presset skyldes ikke minst Tønsberg kommunes utbygging langs kanalen på Nøtterøy siden, noe som pådrar befolkningen på øyene stadig økende trafikkbelastning, i tillegg til at de stenges inne bak en massiv vegg som stjeler all sjøutsikt.

Her skapes behov for ny vei

Tønsbergs planlagte nye bydel med tusenvis av innbyggere på Kaldnes, samt 250 leiligheter i Obos blokker på Teie hovedgård, kommer i tillegg.

Tønsberg kommune pådrar dermed seg selv, og oss på øyene, et behov for avlastende alternativ nordover. Trolig kommer vi derfor ikke unna en ny fastlandsforbindelse fra Kaldnes til Tønsberg på sikt.

To mindre fastlandsforbindelser er derfor et kolumbi egg etter generasjoners strid om ny fastlandsforbindelse. Det er en løsning som svarer på ønskene fra både den politiske ledelse og innbyggerne, mener jeg.

Løsningene kan koplettere hverandre

De to løsningene skal ikke utelukke, men komplettere hverandre. Og de kan til gjengjeld være enklere, rimeligere og bedre tilpasset kultur og natur.

Den planlagte tunnelen under Teieskogen kan trolig kuttes. Det bør vi ikke gråte over. Den planlagte tunnelinngangen med fire felt pluss to rundkjøringer ved Grindløkken, er så brutal at fagfolk selv har sagt det er som å «skyte spurv med kanoner».

LES OGSÅ:  Folkemøtet om vei ble så ampert at man måtte droppe gruppearbeidet

Kuttes tunnelen kommer store besparelser både økonomisk og for miljøet.

Det er neppe noe mål for noen å få trafikkmaskiner dimensjonert for storbyer og et gammeldags, industrielt samfunn i Færder kommune. Færderøyene er ikke, og vil ikke bli, en drabantby for Tønsberg eller Oslo. Andre grep må tas fordi natur og kultur er vår viktigste ressurs inn i en ny tid. Det er den grønne grenen vi sitter på i Færder kommune.

Kulturlandskap og miljø må sikres

Veiutbygging må ta bedre hensyn til kulturlandskap og miljø. Den må skaleres så det ikke fører til verken økt privatbilisme, unødvendig nedbygging av dyrkbar jord eller rasering av småhusbebyggelse.

Det er verdt å minne om at verken veier, bruer eller jernbanespor er et mål i seg selv, men kun et middel for å frakte folk og varer.

Vi er i et paradigmeskifte når det gjelder kommunikasjonsmidler for fremtiden. Færder Venstre har derfor programfestet å arbeide for en prøveordning med elektriske shuttlebusser på øyene nå.

Risikerer kun å bli et trafikknutepunkt

Om vi ikke setter natur og kultur først blir vi kun en soveby og et trafikk knutepunkt for å serve hovedstaden, og det gjelder både Tønsberg og Færder kommune.

LES OGSÅ:  Dødt løp i veisaken

By- og øykommunene kan også fremover ha store synergieffekter, men det forutsetter at de utvikler seg til robuste samfunn med vekt på egne særpreg og fortrinn.

For Færder-øyene er det derfor viktig å få en fastlandsforbindelse vestover som frakter folk til et større arbeidsmarked, samt avlaster den trafikken som allikevel ikke skal til Tønsberg. Ikke minst gjelder det sommerturistene som ofte bare vil korteste vei til E18.

For Tønsberg bør det være åpenbart at å legge opp til unødvendig transport med bil og tog gjennom Norges eldste by er hinsides enhver fornuft.

Nå må vi ta valg på riktig side av historien, for oss og våre etterkommere.

Tone Lind Jørgensen

 5.-kandidat på listen til Færder Venstre, styremedlem i Teie Vel

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags