Norske medier har falt ned på forskjellige avgjørelser når det gjelder identifisering og bruk av navn på den tiltalte 40-åringen i Kristin-saken.

Østlands-Posten og Tønsbergs Blad har fram til nå tilhørt avisene som velger ikke å identifisere mannen. Det er i fellesskap vår selvstendige avgjørelse, og det betyr således ikke noe for oss at andre har valgt å bruke navn i saken. Og at identifisering dermed i realiteten har skjedd for de aller fleste.

LES OGSÅ: – Et punktum etter 17 år

Den avgjørelsen vil vi stå ved, også etter en rettskraftig dom.

Pressens «hjemmel» for å identifisere eller ikke finner man i Vær varsom plakatens § 4.7. Utgangspunktet er klart – pressen skal være varsomme med identifisering i saker som omhandler straffbare forhold. Der listes det opp en rekke mulige unntaksgrunner, der identifisering kan være å foretrekke. «Det kan eksempelvis være berettiget å identifisere ved overhengende fare for overgrep mot forsvarsløse personer, ved alvorlige og gjentatte kriminelle handlinger, når omtaltes identitet eller samfunnsrolle har klar relevans for de forhold som omtales, eller der identifisering hindrer at uskyldige blir utsatt for uberettiget mistanke», heter det i paragrafen.

LES OGSÅ: Kristin-saken: Juryen mener 40-åringen er skyldig

Vi mener at ingen av de ovenstående kriteriene er oppfylt i denne saken. Riktignok er det en meget alvorlig kriminell handling det er snakk om, men med tiltalte i varetekt, trolig på vei til å sone mange år i fengsel, er det ingen overhengende fare for overgrep mot forsvarsløse personer.

Tiltaltes samfunnsrolle har heller ingen relevans for de omtalte forhold, og det er liten fare for at uskyldige skal bli utsatt for uberettiget mistanke.

Avgjørelsen er i tråd med det som i lang tid har vært vår praksis i straffesaker. Det vil alltid være saker i grenseland, men vår grunnholdning er at vi ikke identifiserer når vi er i tvil om kravene til identifisering er oppfylt.

Eller sagt på en annen måte, når vi er i tvil, så er vi ikke i tvil.